Niekiedy po otwarciu kartusza widać zgromadzoną na wierzchu silikonu oleistą, ciekłą substancję. Jest to efektem zjawiska synerezy lub ługowania.

Synereza (z ang. syneresis) to zjawisko kurczenia się żelu i wydzielania się z niego płynu (np. przy ekstrakcji osocza z krwi).

Ługowanie (z ang. leaching) to proces przejścia związku chemicznego z fazy stałej do fazy ciekłej. Przez ługowanie pozyskuje się np. sól kamienną lub chlorek potasu.

Wyjaśnienie
Ługowanie to klasyczny przykład synerezy i wytrącania się cieczy z żelu. Jest to dobrze poznane zjawisko fizyczne.

Sprowadzając to zjawisko do kartuszy zawierających silikon odkryto, że wytrącająca się faza ciekła zawiera wszystkie składowe uszczelniacza silikonowego poza wypełniaczem. Zatem zawiera polimer silikonowy, plastyfikatory, środki sieciujące, katalizator i dodatki.

Co więcej, wytrącona z silikonu faza ciekła w obecności pary wodnej/wilgoci wiąże i utwardza się w sposób identyczny jak zwyczajny silikon zawarty w kartuszu.

Uważa się, że sieć cząsteczek wypełniacza zawartego w silikonie pełni rolę sita, przez które migruje na powierzchnię silikonu wypłukiwana substancja.

Najprawdopodobniej dzieje się tak na skutek zmian ciśnienia w kartuszu, które z kolei jest wypadkową różnic temperatur między dniem a nocą. W istocie, w wyniku zmian temperaturowych w cyklu dobowym w środku kartusza wytwarza się podciśnienie.

Przy bliższym poznaniu tego zjawiska w produktach chemii budowlanej okazuje się, że jest to bardzo częste zjawisko, choć zachodzące z różną siłą. Ponadto potwierdzono, że nad wytrąconą substancją znajduje się wewnątrz opakowania także niewielka ilość powietrza. To właśnie dekompresję tej niewielkiej ilości zgromadzonego u góry kartusza powietrza uznaje się za przyczynę „wyciągania” wypłukiwanej substancji ze struktury silikonu.

Zaobserwowano, że zjawisko ługowania zachodzi częściej i silniej w silikonach rozcieńczanych olejami, niemniej pojawia się także w 100% silikonach, które nie zawierają niesilikonowych wypełniaczy.

Rekomendacja dla klientów
Ługowanie jest rzeczą naturalną i nierozerwalnie związaną z silikonami oferowanymi w kartuszach. Nie można łatwo przewidzieć czy i kiedy dany kartusz podlega temu zjawisku. Wytrąconą ciekłą substancję można zawsze usunąć po otwarciu kartusza. Nie ma to żadnego wpływu na jakość i charakterystykę silikonu. Po odlaniu wytrąconej cieczy użytkownik może bez żadnego ryzyka użyć pozostały silikon. Produkt jest pełnowartościowy!

Słowo na koniec
Ługowanie, czyli leaching, zostało powszechnie zaakceptowane przez klientów. Należy informować i szkolić klientów o tym zjawisku, by spokojnie i co najważniejsze natychmiast mogli odpowiednio reagować na zarzuty użytkowników końcowych o wytrącaniu się cieczy w kartuszach z silikonami.