Den Braven East Sp. z o.o.

ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, KRS 0000083737. Wersja: 2014

1. DEFINICJE
1.1. Następujące definicje mają zastosowanie w niniejszych Warunkach Ogólnych:
1.1.a. “Den Braven”: Den Braven East spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Den Braven East Sp. z o.o.) zsiedzibą w Wysogotowie k/Poznania, w Polsce; NIP: 777-10-07-481, REGON: 630276467, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000083737 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
1.1.b. “Kupujący”: osoba fizyczna lub prawna, która chce zawrzeć lub zawarła Umowę z Den Braven, lub która otrzymuje w tym celu Ofertę Cenową.
1.1.c. “Oferta Cenowa”: oferta złożona Kupującemu przez Den Braven na sprzedaż i dostawę Produktów.
1.1.d. “Umowa”: dowolna umowa sprzedaży Produktów przez Den Braven oraz dostawy Produktów do Kupującego, jakiekolwiek jej uzupełnienie lub zmiana, oraz wszelkie akty (w tym akty prawne) dokonywane wramach przygotowania Umowy i jej wykonywania.
1.1.e. “Produkty”: Wszystkie towary sprzedawane i mające zostać sprzedane przez Den Braven na podstawie Umowy.
1.1.f. “Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Produktów”: niniejsze ogólne warunki, zwane dalej „OWSiD”.

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
2.1. OWSiD określają zasady zawierania Umów przez Den Braven z Kupującym.
2.2. OWSiD stanowią integralną część wszystkich Ofert Cenowych i Umów. OWSiD mają również zastosowanie do każdego zapytania o Ofertę Cenową i negocjacji dotyczących Oferty Cenowej lub Umowy. OWSiD podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do Umów lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej Den Braven. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Den Braven przyjęcie przezeń OWSiD przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji OWSiD, Den Braven może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania takiego pisemnego oświadczenia.
2.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWSiD i Umową, postanowienia Umowy będą miały pierwszeństwo.
2.4. Wszelkie dodatkowe lub sprzeczne wzorce umowne zawarte w jakichkolwiek dokumentach wystawionych przez Kupującego zarówno przed, jak i po wystawieniu jakiegokolwiek dokumentu przez Den Braven, w którym ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów zostały określone lub które zawierają odniesienia do tych warunków, zostają niniejszym wyraźnie odrzucone przez strony. Strony nie będą ich brały pod uwagę, a każde takie warunki nie będą miały żadnego zastosowania do jakiejkolwiek Umowy zawieranej przez strony i nie będą dla nich w żadnym zakresie wiążące.

3. OFERTA CENOWA
3.1. Jeżeli Den Braven w sposób wyraźny nie określi inaczej w formie pisemnej, wszystkie Oferty Cenowe uzależnione są od zawarcia Umowy i mogą zostać odwołane w każdym czasie.
3.2. Jeżeli Den Braven w sposób wyraźny nie określi inaczej w formie pisemnej, Oferta Cenowa w żadnym wypadku nie pozostanie ważna przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych po jej złożeniu.
3.3. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie każdorazowo wysyłane droga elektroniczną. Wystawienie przez Den Braven faktury VAT i przesłanie jej drogą elektroniczną do Kupującego jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
3.4. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej Oferty Cenowej (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.), do zawarcia Umowy potrzebne jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Den Braven zgodnie z zasadami określonymi par. 3.3. OWSiD albo przystąpienie do wykonywania Umowy.
3.5. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Kupującego w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.
3.6. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Den Braven w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.
3.7. Dla ważności zawarcia Umowy lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie po cztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila.

4. UMOWA
4.1. Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu przez Den Braven pisemnej akceptacji Oferty Cenowej przez Kupującego. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją Oferty Cenowej.
4.2. Jeżeli złożenie zamówienia przez Kupującego zawierać będzie zastrzeżenia do Oferty Cenowej lub zmiany w niej, wówczas niezależnie od poprzedniego ustępu, Umowa zostanie zawarta, jeżeli Den Braven poinformuje Kupującego, że zgadza się na te zastrzeżenia lub zmiany, w sposób określony w par. 3.7. OWSiD.
4.3. Jeżeli żadna Oferta Cenowa nie została przedstawiona, a Kupujący (w ramach umowy ramowej lub bez niej) złożył zamówienie w Den Braven, Umowa zostanie zawarta po zaakceptowaniu zamówienia Kupującego przez Den Braven. Akceptacja zamówienia następuje poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia w sposóbokreślony w par. 3.7. OWSiD lub rozpoczęcie wykonywania Umowy.
4.4. Den Braven nie może być zobowiązana do rozpoczęcia realizacji Umowy przed uzyskaniem wszystkich wymaganych informacji od Kupującego.
4.5. Zmiany w Umowie obowiązują tylko wówczas, gdy Den Braven zaakceptuje je w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będą odnosić się one wyłącznie do danej Umowy. Zmiany mogą prowadzić do korekty pierwotnego terminu dostawy.
4.6. Den Braven nie wiążą zobowiązania podjęte przez jego pracowników nie pełniących funkcji kierowniczych, chyba że Den Braven potwierdzi je na piśmie.
4.7. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Den Braven o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu dla doręczeń korespondencji i danych kontaktowych. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych Umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
4.8. W przypadku ograniczenia produkcji Den Braven z jakiegokolwiek powodu, Den Braven uprawniona będzie do dokonywania przydziału dostępnych Produktów swoim klientom, według swojego uznania, a tym samym może sprzedać i dostarczyć do Kupującego mniejszą ilość Produktów niż określona w Umowie, o czym Kupujący zostanie poinformowany w sposób określony w par. 3.7. OWSiD. Technical product data sheet template

5. CENY I STAWKI
5.1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, ceny i stawki podawane przez Den Braven są cenami i stawkami netto i powiększone zostaną każdorazowo o podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek. Ceny Produktów podawane są w PLN przy założeniu dostawy na warunkach CIP lub DDP zgodnie z Incoterms 2010. Ceny obejmują standardowe koszty opakowania.
5.2. Co najmniej raz w roku kalendarzowym Den Braven jest uprawniona do dokonania waloryzacji cen i stawek o wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku, przy czym powyższa zmiana cen i stawek nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnej informacji, wskazując ej na wysokość zastosowanego wskaźnika i doręczonej Kupującemu.
5.3. Den Braven powiadomi Kupującego możliwie jak najszybciej o wszelkich zmianach cen Produktów. Dotychczasowe ceny i stawki przestają obowiązywać po upływie 30 dniu od dnia poinformowania Klien ta o zmianach w sposób określony w par. 3.7. OWSiD.

6. DOSTAWA PRODUKTÓW
6.1. Produkty dostarczane są na warunkach CIP lub DDP zgodnie z Incoterms 2010, chyba że strony postanowią inaczej. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktu od momentu udostępnienia go przez Den Braven w miejscu dostawy. Den Braven obciąży Kupującego kosztami logistycznymi poniesionymi w związku z dostawą Produktów na ww. warunkach, powiększonymi każdorazowo o 5% ich wartości brutto.
6.2. Den Braven ma prawo dostarczać Produkty na raty i / lub w częściach.
6.3. Kupujący jest zobowiązany do współpracy przy dostawie oraz do przyjęcia dostawy Produktów. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Kupujący nie jest w stanie podjąć dostawy Produktów w uzgodnionym terminie, a są one gotowe do odbioru, Den Braven przechowa Produkty na koszt i ryzyko Kupującego na wybranej przez siebie powierzchni magazynowej.
6.4. Dzień, w którym Produkty zostają udostępnione Kupującemu w uzgodnionym terminie, czasie i miejscu należy uznać za datę dostawy, nawet jeśli Kupujący odmówi jej przyjęcia.
6.5. Uzgodnione terminy dostaw są podane jedynie w przybliżeniu i są nieobowiązujące. Z zachowaniem standardów racjonalności i uczciwości Den Braven będzie starała się dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy. W przypadku udostępnienia Produktów przez Den Braven w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych od terminu pierwotnie ustalonego, Den Braven poinformuje o tym Kupującego w sposób określony w par. 3.7. OWSiD przed pierwotnie planowanym terminem dostawy. Po upływie dodatkowego terminu dostawy wskazanego przez Den Braven Kupujący jest zobowiązany do odbioru Produktów. Jeżeli Produkty nie zostaną dostarczone na czas, Kupujący musi niezwłocznie powiadomić Den Braven o naruszeniu w sposób określony w pkt. 3.7. OWSiD, wyznaczając Den Braven dodatkowy, racjonalny termin na realizację.
6.6. Terminy i okresy dostaw mogą być zawieszone do czasu wywiązania się przez Kupującego ze swoich nieuregulowanych zobowiązań płatniczych w stosunku do Den Braven lub gdy Kupujący ni e wywiązał się lub wywiązał się niewłaściwie ze swojego obowiązku przekazania informacji potrzebnych do realizacji dostawy przez Den Braven.
6.7. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania terminów dostaw lub innych terminów, chyba że Strony postanowią inaczej.
6.8. Jeżeli Kupujący zwróci się z prośbą o odroczenie terminu dostawy, wniosek taki musi zostać złożony przez Kupującego i zaakceptowany przez Den Braven z odpowiednim wyprzedzeniem, w formie, o której mowa w pkt. 3.7. OWSiD. Wszelkie koszty i/lub szkody poniesione lub doznane przez Den Braven z powodu takiego odroczenia muszą zostać zwrócone i/lub zrekompensowane przez Kupującego, chyba że Strony postanowią inaczej.
6.9. Den Braven zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Produktach przedstawionych w swoich katalogach, broszurach i innych drukowanych materiałach, jak również do usuwania prezentowanych w nich Produktów ze swojego asortymentu. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy dostarczonymi Produktami a ich ilustracjami w katalogach, broszurach i innych drukowanych materiałach.
6.10. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostawy zamówionych Produktów, dostarczonych przez Den Braven, Den Braven zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Umowy w całości lub w części i obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami, w tym w szczególności fakturowania, wysyłki dokumentów, przygotowania Produktu, kosztami składowania, transportu oraz, w razie potrzeby, utylizacji Produktów.

7. FAKTUROWANIE I PŁATNOŚCI
7.1. Jeżeli nie określono inaczej w Umowie, Den Braven wystawia fakturę nie później niż w ciągu 7 dni od dnia realizacji dostawy.
7.2. Faktury Den Braven muszą zostać zapłacone w uzgodnionej walucie oraz w terminach płatności wskazanych na fakturach. Jeżeli faktura nie wskazuje terminu płatności, płatności należy dokonać w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Kupujący nie ma prawa dokonywania potrąceń z kwoty faktury. Kupujący nie jest uprawniony do zawieszenia swoich zobowiązań płatniczych.
7.3. Jeżeli Kupujący nie zakwestionuje faktury na piśmie w terminie 5 dni roboczych od daty wystawienia faktury, uważać się będzie, że Kupujący zaakceptował ją. Jeśli reklamacja faktury okaże się zasadna, Den Braven dokona stosownych zmian.
7.4. Jeżeli Kupujący nie wywiąże się terminowo ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy, zapłaci on Den Braven odsetki ustawowe za opóźnienie, bez uszczerbku dla innych praw Den Braven wynikających z Umowy.
7.5. Wszystkie płatności dokonywane przez Kupującego na rzecz Den Brave n przeznaczane będą na rozliczenie (1) kosztów, (2) odsetek (3) kwot głównych, w takiej kolejności, w jakiej płatności te są wymagalne i płatne.
7.6. Den Braven ma prawo żądać od Kupującego takiego zabezpieczenia wywiązania się przez niego ze swoich zobowiązań, jakie uzna za satysfakcjonujące, a Kupujący jest zobowiązany udzielić takiego zabezpieczenia, pod warunkiem, że Den Braven ma uzasadnione powody, by obawiać się, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.
7.7. Den Braven ma prawo w każdym czasie odmówić realizacji nowego zamówienia dla Kupującego, jeżeli Kupujący nie zapłacił jakichkolwiek faktur, które są już wymagalne i płatne.
7.8. Kupujący nie może potrącać żadnych zobowiązań płatniczych Den Braven z jakichkolwiek swoich zobowiązań płatniczych. Zobowiązanie Kupującego do zapłaty jest oddzielnym zobowiązaniem od wszystkich innych wynikających z Umowy, chyba że strony postanowią inaczej.

8. GWARANCJA I REKLAMACJE
8.1. Natychmiast po dostarczeniu Produktów Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy Produkty są zgodne z Umową.
8.2. W razie stwierdzenia złej jakości Produktów lub braków ilościowych w zamówieniu, Kupujący powiadomi o tym Den Braven w formie elektronicznej na adres e-mail uzgodniony przez strony w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia dostawy. Kupujący ma dodatkowo prawo złożenia reklamacji jakościowej w terminach późniejszych, jednak nie później niż w ciągu 14 dni po wykryciu wady lub nie później niż w ciągu 14 dni po terminie, w którym wada powinna była zostać racjonalnie zauważona. Po upływie ww. terminów na złożenie reklamacji, Umowa zostanie uznana za właściwie wykonaną przez Den Braven.
8.3. Reklamacje nie mogą być zgłaszane przez Kupującego i nie będą rozpatrywane, jeżeli:
3.1.a. wada powstała, w całości lub w części, w wyniku niezwykłego, niewłaściwego, niefachowego lub niedbałego użytkowania Produktów;
3.1.b. Produkt był modyfikowany lub przetwarzany;
3.1.c. Den Braven zgodnie z instrukcjami Kupującego zastosował niektóre materiały podstawowe, opakowaniowe, itp. do Produktów , których użycie spowodowało powstanie wady;
3.1.d. wada polega na ograniczonej rozbieżności w zakresie ilości, jakości, koloru, wykończenia, wymiarów, składu, itp., która jest dopuszczalna w branży, lub której nie można uniknąć ze względów technicznych;
3.1.e. Kupujący nie wywiązał się ze wszystkich swoich zobowiązań (w tym zobowiązań płatniczych) wobec Den Braven.
8.4. Kupujący umożliwi Den Braven zbadanie zgłoszonej reklamacji i będzie w pełni współpracować w tym zakresie. Den Braven może powołać niezależnego rzeczoznawcę do zbadania reklamacji. Kosztami ekspertyz y może zostać obciążony Kupujący, jeżeli reklamacja lub zgłoszone zastrzeżenie zostanie uznane za bezpodstawne, w całości lub w części.
8.5. Jeżeli reklamacje nie zostaną zgłoszone w formie elektronicznej na adres e -mail uzgodniony przez strony, uważać się będzie, że Kupujący zaakceptował dostarczone Produkty i zrzekł się wszelkich praw i uprawnień przysługujących mu z mocy prawa i/lub zgodnie z Umową i niniejszymi OWSiD.
8.6. Reklamacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie zawiesza obowiązku zapłaty. Den Braven ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
8.7. O ile i tylko w takim zakresie, w jakim Den Braven uzna, że reklamacja Kupującego jest zasadna, Den Braven według własnego uznania (1) naprawi wadę w Produkcie, (2) wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad, lub (3) odbierze wadliwy Produkt i zwróci Kupującemu cenę zakupu. W żadnym wypadku Kupującemu nie przysługuje odszkodowanie za dostawę wadliwego Produktu.
8.8. Produkty mogą zostać zwrócone tylko wówczas, gdy Den Braven wyrazi na to zgodę na piśmie i na warunkach określonych przez Strony.
8.9. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowan e Produkty w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
8.10. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
8.11. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Den Braven jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez Kupującego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
8.12. W odniesieniu do produktów marek własnych za producenta uważa się Kupującego a nie Den Braven.

9. SIŁA WYŻSZA
9.1. Strona Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie, w tym opóźnienia, lub niewykonanie Umowy, jeżeli i o ile jest to wynikiem działania siły wyższej .
9.2. Siła wyższa oznacza wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racj onalną kontrolą Den Braven, bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, z powodu których niemożliwe jest podnoszenie wobec Den Braven uzasadnionego żądania o realizację jego zobowiązań, w szczególności klęski żywiołowe, strajki, spory pracownice, działania wojenne, braku surowców, epidemie, problemy z transportem, zakaz importu i/lub eksportu, środki podjęte przez organy rządowe, eksplozje, pożary, mrozy, wysokie temperatury, awarie w połączeniach komunikacyjnych i awarie zasilania, przerwy w działalności Den Braven lub magazynów i warsztatów Den Braven. Siła wyższa po stronie dostawców Den Braven będzie
również oznaczać działanie siły wyższej po stronie Den Braven.
9.3. Strony muszą poinformować siebie nawzajem bezzwłocznie w przypadku wystąpienia sytuacji siły wyższej.
9.4. W przypadku działania siły wyższej Den Braven zawiesi realizację swoich zobowiązań na czas trwania siły wyższej bez prawa Kupującego do jakiegokolwiek odszkodowania. Działanie siły wyższej nie zwalnia Kupującego z jego zobowiązań płatniczych.
9.5. Jeżeli działanie siły wyższej będzie trwało dłużej niż 3 miesiące, każda strona może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do odszkodowania dla którejkolwiek ze stron.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1. De Braven nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Produktu po jego udostępnieniu Kupującemu zgodnie z par. 6.1 OWSiD.
10.2. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, w szczególności straty wynikowe, utratę zysków, straty z powodu przerwy w działalności gospodarczej, szkody pozaekonomiczne, bezpośrednie straty handlowe i inne rodzaje strat finansowych, w tym jakiekolwiek ewentualne roszczenia osób trzecich w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, roszczenia odbiorców końcowych oraz personelu Kupującego.
10.3. Jeżeli Den Braven będzie ponosić odpowiedzialność wobec Kupującego za jakiegokolwiek rodzaju szkody na podstawie Umowy, Warunków Ogólnych i/lub na mocy prawa, odpowiedzialność taka w każdym wypadku ograniczać się będzie do kwoty, która zostanie wypłacona z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Den Braven.
10.4. Jeżeli ubezpieczyciel Den Braven nie dokona wypłaty z jakiegokolwiek powodu, odpowiedzialność Den Braven ograniczona będzie do kwoty faktury (z wyłączeniem VAT) wystawionej w ramach danej Umowy. Jeżeli zostaną uzgodnione dostawy częściowe, odpowiedzialność Den Braven ograniczona będzie do kwoty faktury (z wyłączeniem VAT) wystawionej za tę częściową dostawę, która jest najściślej związana ze zdarzeniem, które
spowodowało szkodę. We wszystkich przypadkach maksymalna odpowiedzialność wynosić będzie EUR50,000.00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro 00/100) za każde zdarzenie lub szereg zdarzeń spowodowanych tą samą przyczyną.
10.5. Den Braven nie musi rekompensować jakiejkolwiek szkody, jeżeli Kupujący w momencie wystąpienia zdarzenia ją powodującego, jest w zwłoce z wywiązaniem się z jakiegokolwiek zobowiązania wobec Den Braven bądź celowo lub rażąco zaniedbuje wykonanie Umowy.
10.6. Jeżeli Kupujący jest dystrybutorem/dealerem Den Braven, Kupujący musi u dostępnić przepisy (dotyczące bezpieczeństwa), przewodniki i instrukcje Den Braven swoim odbiorcom (końcowym) i poinformować konsumentów, że muszą skrupulatnie stosować się do tych przepisów (dotyczących bezpieczeństwa), przewodników i instrukcji. Den Braven nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym względzie.
10.7. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności ani za niestosowanie się przez Kupującego do przepisów (dotyczących bezpieczeństwa), przewodników i instrukcji, ani za korzystanie z materiałów pomocniczych.
10.8. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z instalacją lub stosowaniem swoich Produktów, za które tylko strona, która zainstalowała lub zastosowała Produkty może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.
10.9. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych, dokumentacji lub rysunków przekazanych Den Braven przez Kupującego i może ona przyjąć w wykonaniu Umowy, że są one dokładne.
10.10. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku Produktów.
10.11. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Den Braven za wady sprzedanych Produktów przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne nie znajdują zastosowania.

11. NORMY PRODUKTU
11.1. W odniesieniu do Produktów (i ich sprzedaży) Kupujący musi działać zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa Produktów.
11.2. Kupujący nie będzie usuwał instrukcji obsługi i innych instrukcji dotyczących użytkowania Produktów w momencie ich sprzedaży oraz, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, nie będ zie przepakowywał lub usuwał etykiet z Produktów.
11.3. Kupujący musi udzielić niezbędnego wsparcia, jeżeli Den Braven zechce wydać publiczne ostrzeżenie, wycofać Produkty lub podjąć wszelkie inne środki, czy to w związku z europejskimi czy też polskimi przepis ami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa publicznego. W celu ułatwienia wydania publicznego ostrzeżenia lub wycofania Produktu, Kupujący musi zawsze prowadzić ewidencję odbiorców, czasu i ilości dostaw Produktów.
11.4. O ile nie będą tego wymagały bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa bez wcześniejszych konsultacji i pisemnej zgody Den Braven, Kupujący nie będzie (1) podejmował działań dotyczących bezpieczeństwa Produktów, takich jak wycofanie Produktu lub wydanie publicznego ostrzeżenia w związku z europejskim i lub polskimi przepisami; (2) informował osób trzecich o tym, że Produkt jest niebezpieczny.

12. ZASTRZEŻENIE TYTUŁU WŁASNOŚCI
12.1. Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego, prawo własności do Produktów zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny (włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz należnościami, o ile zostały doliczone do ceny) za dostarczone Produkty.
12.2. Zastrzeżenie tytułu własności nie ma wpływu na przejście ryzyka przewidzianego w par. 6 OWSiD.
12.3. Jeżeli tytuł własności jest zastrzeżony lub przynajmniej Den Braven twierdzi, że tytuł własności został zastrzeżony, Kupujący musi dopilnować, by wszystkie ewentualne uszkodzenia Produktu, w tym szkody materialne, jego utrata lub zniszczenie, zostały objęte ubezpieczeniem na rzecz Den Braven. Na pierwsze żądanie Den Braven, Kupujący przedstawi konkretną polisę ubezpieczeniową i odpowiednie pokwitowania zapłaty składki ubezpieczeniowej.
12.4. Kupujący ponosi koszty i ryzyko wyegzekwowania zastrzeżonego tytułu własności przez Den Braven.
12.5. Jeżeli Den Braven zamierza zastrzec swoją własność, Kupujący musi umożliwić Den Braven dostęp do miejsca, w którym wyroby są przechowywane, aby Den Braven mogła przejąć Produkty i zabrać je. Kupujący usunie we właściwym terminie wszelkie inne przedmioty, które mogą być przechowywane wśród Produktów lub są w inny sposób z nimi powiązane. Den Braven nie będzie w żadnym momencie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia takich przedmiotów.

13. NIEWYWIĄZANIE SIĘ ZE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ KUPUJĄCEGO
13.1. Nie naruszając żadnych praw ani środków, jakie Den Braven może posiadać na mocy Umowy lub z mocy prawa, roszczenia Den Braven wobec Kupującego stają się natychmiast należne i wymagalne, jeżeli:
1.1.a. przeciwko Kupującemu wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, Kupujący jest niewypłacalny lub zakończył działalność;
1.1.b. dokonano zajęcia znacznej części kapitału Kupującego i nie dokonano zwolnienia spod zajęcia w ciągu 14dni po jego dokonaniu;
1.1.c. Kupujący nie wywiązał się z któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy i/lub OWSiD;
1.1.d. Kupujący nie zapłacił faktury Den Braven w uzgodnionym terminie, czy to w całości czy też częściowo;
1.1.e. Kupujący uległ rozwiązaniu i zaprzestał działalności gospodarczej lub sprzedał swoją działalność, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części;
1.1.f. przejęta została kontrola nad firmą Kupującego (lub jej częścią) przez inny podmiot, bezpośrednio lub pośrednio.
13.2. W sytuacjach wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Den Braven może bez stosownego zawiadomien ia lub interwencji sądu, bez obowiązku wypłaty odszkodowania i bez uszczerbku dla innych swoich umownych lub ustawowych praw:
2.1.a. zawiesić realizację swoich zobowiązań wobec Kupującego do czasu, aż ten ostatni wywiąże się ze wszystkich swoich zobowiązań w stosunku do Den Braven;
2.1.b. rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części;
2.1.c. zażądać pełnej i natychmiastowej zapłaty jakiejkolwiek kwoty, którą Kupujący jest winien Den Braven, w tym wszelkich kwot, które nie są jeszcze wymagalne i płatne;
2.1.d. uzyskać odpowiednie zabezpieczenie terminowego wykonania zobowiązań płatniczych Kupującego przed wykonaniem Umowy (lub kontynuowaniem jej wykonywania);
2.1.e. odebrać dowolne Produkty, które zostały dostarczone, ale jeszcze nie zapłacone, w całości lub w części, wolne od jakichkolwiek praw Kupującego, bez dalszego zobowiązania lub obowiązku dostarczenia (lub ponownego dostarczenia) Produktów Kupującemu.
13.3. Kupujący ponadto podejmie wszelkie inne środki i wykona wszelkie czynności, które są wymagane, aby umożliwić Den Braven wykonanie swoich praw wynikających z Umowy i OWSiD.
13.4. Wyjąwszy przypadki, określone w niniejszym paragrafie, Umowa kończy się z chwilą jej wykonania lub w dowolnym momencie wyraźnie wskazanym przez strony.

14. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
14.1. Kupujący uznaje, że Den Braven jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej (w tym wszelkich roszczeń z tytułu istniejących oraz przyszłych praw własności intelektualnej) prawnie nabytych i związanych z Produktami, projektami (wykonanymi na podstawie instrukcji Kupującego), procesami, prezentacjami, opiniami, rysunkami, drukowanymi materiałami, zdjęciami, plikami, stronami internetowymi, broszurami i katalogami Den Braven. Obejmuje to w szczególności, wszelkie prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i nazw handlowych, które są używane i/lub pojawiły się w trakcie trwania Umowy (lub Umów).
14.2. Jeżeli osoba trzecia naruszy prawa własności intelektualnej Den Braven, Kupujący bezzwłocznie powiadomi o tym Den Braven telefonicznie i na piśmie. Na pierwsze żądanie Den Braven, Kupujący przekaże Den Braven całą dokumentację i informacje dotyczące praw własności intelektualnej i udzieli Den Braven wszelkiej wymaganej pomocy. Den Braven nie musi zabezpieczać Kupującego przed roszczeniami dotyc zącymi praw własności intelektualnej.
14.3. Kupujący nie może zmieniać ani usuwać żadnych odniesień do praw własności intelektualnej Den Braven i/lub osoby trzeciej do Produktów.
14.4. Jeżeli Produkty są wytwarzane i/lub pakowane zgodnie z wytycznymi Kupującego, Kupuj ący zabezpieczy Den Braven przed roszczeniami osób trzecich w związku z danymi Produktami,
w tym również, lecz nie wyłącznie przed roszczeniami z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej osoby trzeciej.

15. POUFNOŚĆ
15.1. Wszystkie informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które Den Braven przekazuje Kupującemu są ściśle osobiste i poufne. Informacje te obejmują informacje dotyczące Produktów, dostawców, klientów, metod, kwestii technicznych, wynalazków, Produktów, danych handlowych, jak również zawierają wzory oraz rysunki techniczne Produktów i procesów produkcyjnych, funkcje, procesy, tajemnice handlowe, patenty, wynalazki, odkrycia, know-how i prawa własności intelektualnej.
15.2. Kupujący nie może podawać do wiadomości publicznej ani korzystać z informacji przekazanych przez Den Braven w żadnym innym celu niż uzgodniony przez Strony i na żądanie Den Braven musi zwrócić wszystkie informacje wraz z nośnikami danych, ma których one się znajdują, jak również natychmiast zniszczyćich kopie . Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.
15.3. Kupujący musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby wykluczyć ujawnienie informacji dostarczonych przez Den Braven osobie trzeciej. Kupujący nałoży obowiązek zachowania poufności na swoich pracowników oraz zaangażowane osoby trzecie. Każde naruszenie warunków niniejszego paragrafu przez podmiot stowarzyszony, zarząd lub pracowników Kupującego będzie uważane za naruszenie klauzuli lub zakazu przez Kupującego.
15.4. Ograniczenia w zakresie ujawniania i korzystania z informacji przekazanych przez Den Braven nie obowiązują w odniesieniu do informacji, co do których Kupujący może wykazać że: (1) były już powszechnie znane w momencie ich ujawniania; (2) muszą zostać przekazane w wyniku ustawowego obowiązku lub prawomocnego orzeczenia sądu.

16. POSTANOWIENIA RÓŻNE
16.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie OWSiD lub Umowy okaże się nieważne lub zostanie unieważnione, pozostałe postanowienia OWSiD lub Umowy pozostaną w mocy. Strony zastąpią nieważne i/lub niewykonalne postanowienie nowym postanowieniem, które będzie jak najściślej zbliżone merytorycznie do oryginalnego postanowienia.
16.2. Den Braven może zmieniać OWSiD. Uważać się będzie, że Kupujący zaakceptował dowolną zmianę w OWSiD, jeżeli dowiedział się o treści zmian i nie wypowiedział Umowy łączącej go z Den Braven w najbliższym terminie wypowiedzenia.
16.3. Den Braven może angażować osoby trzecie w ramach wykonywania Umowy. Może rów nież przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osoby trzecie.

17. STOSOWANE PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY
17.1. Do Umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Den Braven.