Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Towarów i Usług | Den Braven
Wybór krajów

Bostik Sp. z o.o.

ul. Poznańska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne, KRS 0000083737. Wersja: 2014

1. DEFINICJE
1.1. Następujące definicje mają zastosowanie w niniejszych Warunkach Ogólnych:
1.1.a. “Bostik”: Bostik Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Bostik Sp. z o.o..) z siedzibą w Sadach k/Poznania, w Polsce; NIP: 777-10-07-481, REGON: 630276467, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000083737 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
1.1.b. “Kupujący”: osoba fizyczna lub prawna, która chce zawrzeć lub zawarła Umowę z Bostik, lub która otrzymuje w tym celu Ofertę Cenową.
1.1.c. “Oferta Cenowa”: oferta złożona Kupującemu przez Bostik na sprzedaż i dostawę Produktów.
1.1.d. “Umowa”: dowolna umowa sprzedaży Produktów przez Bostik oraz dostawy Produktów do Kupującego, jakiekolwiek jej uzupełnienie lub zmiana, oraz wszelkie akty (w tym akty prawne) dokonywane wramach przygotowania Umowy i jej wykonywania.
1.1.e. “Produkty”: Wszystkie towary sprzedawane i mające zostać sprzedane przez Bostik na podstawie Umowy.
1.1.f. “Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Produktów”: niniejsze ogólne warunki, zwane dalej „OWSiD”.

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
2.1. OWSiD określają zasady zawierania Umów przez Bostik z Kupującym.
2.2. OWSiD stanowią integralną część wszystkich Ofert Cenowych i Umów. OWSiD mają również zastosowanie do każdego zapytania o Ofertę Cenową i negocjacji dotyczących Oferty Cenowej lub Umowy. OWSiD podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do Umów lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej Bostik. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Bostik przyjęcie przezeń OWSiD przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji OWSiD, Bostik może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania takiego pisemnego oświadczenia.
2.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWSiD i Umową, postanowienia Umowy będą miały pierwszeństwo.
2.4. Wszelkie dodatkowe lub sprzeczne wzorce umowne zawarte w jakichkolwiek dokumentach wystawionych przez Kupującego zarówno przed, jak i po wystawieniu jakiegokolwiek dokumentu przez Bostik, w którym ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów zostały określone lub które zawierają odniesienia do tych warunków, zostają niniejszym wyraźnie odrzucone przez strony. Strony nie będą ich brały pod uwagę, a każde takie warunki nie będą miały żadnego zastosowania do jakiejkolwiek Umowy zawieranej przez strony i nie będą dla nich w żadnym zakresie wiążące.

3. OFERTA CENOWA
3.1. Jeżeli Bostik w sposób wyraźny nie określi inaczej w formie pisemnej, wszystkie Oferty Cenowe uzależnione są od zawarcia Umowy i mogą zostać odwołane w każdym czasie.
3.2. Jeżeli Bostik w sposób wyraźny nie określi inaczej w formie pisemnej, Oferta Cenowa w żadnym wypadku nie pozostanie ważna przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych po jej złożeniu.
3.3. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie każdorazowo wysyłane droga elektroniczną. Wystawienie przez Bostik faktury VAT i przesłanie jej drogą elektroniczną do Kupującego jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
3.4. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej Oferty Cenowej (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.), do zawarcia Umowy potrzebne jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Bostik zgodnie z zasadami określonymi par. 3.3. OWSiD albo przystąpienie do wykonywania Umowy.
3.5. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Kupującego w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.
3.6. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Bostik w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.
3.7. Dla ważności zawarcia Umowy lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie po cztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila.

4. UMOWA
4.1. Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu przez Bostik pisemnej akceptacji Oferty Cenowej przez Kupującego. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją Oferty Cenowej.
4.2. Jeżeli złożenie zamówienia przez Kupującego zawierać będzie zastrzeżenia do Oferty Cenowej lub zmiany w niej, wówczas niezależnie od poprzedniego ustępu, Umowa zostanie zawarta, jeżeli Bostik poinformuje Kupującego, że zgadza się na te zastrzeżenia lub zmiany, w sposób określony w par. 3.7. OWSiD.
4.3. Jeżeli żadna Oferta Cenowa nie została przedstawiona, a Kupujący (w ramach umowy ramowej lub bez niej) złożył zamówienie w Bostik, Umowa zostanie zawarta po zaakceptowaniu zamówienia Kupującego przez Bostik. Akceptacja zamówienia następuje poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia w sposóbokreślony w par. 3.7. OWSiD lub rozpoczęcie wykonywania Umowy.
4.4. Bostik nie może być zobowiązana do rozpoczęcia realizacji Umowy przed uzyskaniem wszystkich wymaganych informacji od Kupującego.
4.5. Zmiany w Umowie obowiązują tylko wówczas, gdy Bostik zaakceptuje je w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będą odnosić się one wyłącznie do danej Umowy. Zmiany mogą prowadzić do korekty pierwotnego terminu dostawy.
4.6. Bostik nie wiążą zobowiązania podjęte przez jego pracowników nie pełniących funkcji kierowniczych, chyba że Bostik potwierdzi je na piśmie.
4.7. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Bostik o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu dla doręczeń korespondencji i danych kontaktowych. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych Umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
4.8. W przypadku ograniczenia produkcji Bostik z jakiegokolwiek powodu, Bostik uprawniona będzie do dokonywania przydziału dostępnych Produktów swoim klientom, według swojego uznania, a tym samym może sprzedać i dostarczyć do Kupującego mniejszą ilość Produktów niż określona w Umowie, o czym Kupujący zostanie poinformowany w sposób określony w par. 3.7. OWSiD. Technical product data sheet template

5. CENY I STAWKI
5.1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, ceny i stawki podawane przez Bostik są cenami i stawkami netto i powiększone zostaną każdorazowo o podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek. Ceny Produktów podawane są w PLN przy założeniu dostawy na warunkach CIP lub DDP zgodnie z Incoterms 2010. Ceny obejmują standardowe koszty opakowania.
5.2. Co najmniej raz w roku kalendarzowym Bostik jest uprawniona do dokonania waloryzacji cen i stawek o wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku, przy czym powyższa zmiana cen i stawek nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnej informacji, wskazując ej na wysokość zastosowanego wskaźnika i doręczonej Kupującemu.
5.3. Bostik powiadomi Kupującego możliwie jak najszybciej o wszelkich zmianach cen Produktów. Dotychczasowe ceny i stawki przestają obowiązywać po upływie 30 dniu od dnia poinformowania Klien ta o zmianach w sposób określony w par. 3.7. OWSiD.

6. DOSTAWA PRODUKTÓW
6.1. Produkty dostarczane są na warunkach CIP lub DDP zgodnie z Incoterms 2010, chyba że strony postanowią inaczej. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktu od momentu udostępnienia go przez Bostik w miejscu dostawy. Bostik obciąży Kupującego kosztami logistycznymi poniesionymi w związku z dostawą Produktów na ww. warunkach, powiększonymi każdorazowo o 5% ich wartości brutto.
6.2. Bostik ma prawo dostarczać Produkty na raty i / lub w częściach.
6.3. Kupujący jest zobowiązany do współpracy przy dostawie oraz do przyjęcia dostawy Produktów. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Kupujący nie jest w stanie podjąć dostawy Produktów w uzgodnionym terminie, a są one gotowe do odbioru, Bostik przechowa Produkty na koszt i ryzyko Kupującego na wybranej przez siebie powierzchni magazynowej.
6.4. Dzień, w którym Produkty zostają udostępnione Kupującemu w uzgodnionym terminie, czasie i miejscu należy uznać za datę dostawy, nawet jeśli Kupujący odmówi jej przyjęcia.
6.5. Uzgodnione terminy dostaw są podane jedynie w przybliżeniu i są nieobowiązujące. Z zachowaniem standardów racjonalności i uczciwości Bostik będzie starała się dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy. W przypadku udostępnienia Produktów przez Bostik w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych od terminu pierwotnie ustalonego, Bostik poinformuje o tym Kupującego w sposób określony w par. 3.7. OWSiD przed pierwotnie planowanym terminem dostawy. Po upływie dodatkowego terminu dostawy wskazanego przez Bostik Kupujący jest zobowiązany do odbioru Produktów. Jeżeli Produkty nie zostaną dostarczone na czas, Kupujący musi niezwłocznie powiadomić Bostik o naruszeniu w sposób określony w pkt. 3.7. OWSiD, wyznaczając Bostik dodatkowy, racjonalny termin na realizację.
6.6. Terminy i okresy dostaw mogą być zawieszone do czasu wywiązania się przez Kupującego ze swoich nieuregulowanych zobowiązań płatniczych w stosunku do Bostik lub gdy Kupujący ni e wywiązał się lub wywiązał się niewłaściwie ze swojego obowiązku przekazania informacji potrzebnych do realizacji dostawy przez Bostik.
6.7. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania terminów dostaw lub innych terminów, chyba że Strony postanowią inaczej.
6.8. Jeżeli Kupujący zwróci się z prośbą o odroczenie terminu dostawy, wniosek taki musi zostać złożony przez Kupującego i zaakceptowany przez Bostik z odpowiednim wyprzedzeniem, w formie, o której mowa w pkt. 3.7. OWSiD. Wszelkie koszty i/lub szkody poniesione lub doznane przez Bostik z powodu takiego odroczenia muszą zostać zwrócone i/lub zrekompensowane przez Kupującego, chyba że Strony postanowią inaczej.
6.9. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Produktach przedstawionych w swoich katalogach, broszurach i innych drukowanych materiałach, jak również do usuwania prezentowanych w nich Produktów ze swojego asortymentu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy dostarczonymi Produktami a ich ilustracjami w katalogach, broszurach i innych drukowanych materiałach.
6.10. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostawy zamówionych Produktów, dostarczonych przez Bostik, Bostik zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Umowy w całości lub w części i obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami, w tym w szczególności fakturowania, wysyłki dokumentów, przygotowania Produktu, kosztami składowania, transportu oraz, w razie potrzeby, utylizacji Produktów.

7. FAKTUROWANIE I PŁATNOŚCI
7.1. Jeżeli nie określono inaczej w Umowie, Bostik wystawia fakturę nie później niż w ciągu 7 dni od dnia realizacji dostawy.
7.2. Faktury Bostik muszą zostać zapłacone w uzgodnionej walucie oraz w terminach płatności wskazanych na fakturach. Jeżeli faktura nie wskazuje terminu płatności, płatności należy dokonać w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Kupujący nie ma prawa dokonywania potrąceń z kwoty faktury. Kupujący nie jest uprawniony do zawieszenia swoich zobowiązań płatniczych.
7.3. Jeżeli Kupujący nie zakwestionuje faktury na piśmie w terminie 5 dni roboczych od daty wystawienia faktury, uważać się będzie, że Kupujący zaakceptował ją. Jeśli reklamacja faktury okaże się zasadna, Den Braven dokona stosownych zmian.
7.4. Jeżeli Kupujący nie wywiąże się terminowo ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy, zapłaci on Bostik odsetki ustawowe za opóźnienie, bez uszczerbku dla innych praw Bostik wynikających z Umowy.
7.5. Wszystkie płatności dokonywane przez Kupującego na rzecz Bostik przeznaczane będą na rozliczenie (1) kosztów, (2) odsetek (3) kwot głównych, w takiej kolejności, w jakiej płatności te są wymagalne i płatne.
7.6. Bostik ma prawo żądać od Kupującego takiego zabezpieczenia wywiązania się przez niego ze swoich zobowiązań, jakie uzna za satysfakcjonujące, a Kupujący jest zobowiązany udzielić takiego zabezpieczenia, pod warunkiem, że Bostik ma uzasadnione powody, by obawiać się, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.
7.7. Bostik ma prawo w każdym czasie odmówić realizacji nowego zamówienia dla Kupującego, jeżeli Kupujący nie zapłacił jakichkolwiek faktur, które są już wymagalne i płatne.
7.8. Kupujący nie może potrącać żadnych zobowiązań płatniczych Bostik z jakichkolwiek swoich zobowiązań płatniczych. Zobowiązanie Kupującego do zapłaty jest oddzielnym zobowiązaniem od wszystkich innych wynikających z Umowy, chyba że strony postanowią inaczej.

8. GWARANCJA I REKLAMACJE
8.1. Natychmiast po dostarczeniu Produktów Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy Produkty są zgodne z Umową.
8.2. W razie stwierdzenia złej jakości Produktów lub braków ilościowych w zamówieniu, Kupujący powiadomi o tym Bostik w formie elektronicznej na adres e-mail uzgodniony przez strony w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia dostawy. Kupujący ma dodatkowo prawo złożenia reklamacji jakościowej w terminach późniejszych, jednak nie później niż w ciągu 14 dni po wykryciu wady lub nie później niż w ciągu 14 dni po terminie, w którym wada powinna była zostać racjonalnie zauważona. Po upływie ww. terminów na złożenie reklamacji, Umowa zostanie uznana za właściwie wykonaną przez Den Braven.
8.3. Reklamacje nie mogą być zgłaszane przez Kupującego i nie będą rozpatrywane, jeżeli:
3.1.a. wada powstała, w całości lub w części, w wyniku niezwykłego, niewłaściwego, niefachowego lub niedbałego użytkowania Produktów;
3.1.b. Produkt był modyfikowany lub przetwarzany;
3.1.c. Bostik zgodnie z instrukcjami Kupującego zastosował niektóre materiały podstawowe, opakowaniowe, itp. do Produktów , których użycie spowodowało powstanie wady;
3.1.d. wada polega na ograniczonej rozbieżności w zakresie ilości, jakości, koloru, wykończenia, wymiarów, składu, itp., która jest dopuszczalna w branży, lub której nie można uniknąć ze względów technicznych;
3.1.e. Kupujący nie wywiązał się ze wszystkich swoich zobowiązań (w tym zobowiązań płatniczych) wobec Den Braven.
8.4. Kupujący umożliwi Bostik zbadanie zgłoszonej reklamacji i będzie w pełni współpracować w tym zakresie. Bostik może powołać niezależnego rzeczoznawcę do zbadania reklamacji. Kosztami ekspertyz y może zostać obciążony Kupujący, jeżeli reklamacja lub zgłoszone zastrzeżenie zostanie uznane za bezpodstawne, w całości lub w części.
8.5. Jeżeli reklamacje nie zostaną zgłoszone w formie elektronicznej na adres e -mail uzgodniony przez strony, uważać się będzie, że Kupujący zaakceptował dostarczone Produkty i zrzekł się wszelkich praw i uprawnień przysługujących mu z mocy prawa i/lub zgodnie z Umową i niniejszymi OWSiD.
8.6. Reklamacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie zawiesza obowiązku zapłaty. Bostik ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
8.7. O ile i tylko w takim zakresie, w jakim Bostik uzna, że reklamacja Kupującego jest zasadna, Bostik według własnego uznania (1) naprawi wadę w Produkcie, (2) wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad, lub (3) odbierze wadliwy Produkt i zwróci Kupującemu cenę zakupu. W żadnym wypadku Kupującemu nie przysługuje odszkodowanie za dostawę wadliwego Produktu.
8.8. Produkty mogą zostać zwrócone tylko wówczas, gdy Bostik wyrazi na to zgodę na piśmie i na warunkach określonych przez Strony.
8.9. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowan e Produkty w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
8.10. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
8.11. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Bostik jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez Kupującego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
8.12. W odniesieniu do produktów marek własnych za producenta uważa się Kupującego a nie Bostik.

9. SIŁA WYŻSZA
9.1. Strona Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie, w tym opóźnienia, lub niewykonanie Umowy, jeżeli i o ile jest to wynikiem działania siły wyższej .
9.2. Siła wyższa oznacza wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racj onalną kontrolą Bostik, bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, z powodu których niemożliwe jest podnoszenie wobec Bostik uzasadnionego żądania o realizację jego zobowiązań, w szczególności klęski żywiołowe, strajki, spory pracownice, działania wojenne, braku surowców, epidemie, problemy z transportem, zakaz importu i/lub eksportu, środki podjęte przez organy rządowe, eksplozje, pożary, mrozy, wysokie temperatury, awarie w połączeniach komunikacyjnych i awarie zasilania, przerwy w działalności Bostik lub magazynów i warsztatów Bostik. Siła wyższa po stronie dostawców Bostik będzie również oznaczać działanie siły wyższej po stronie Bostik.
9.3. Strony muszą poinformować siebie nawzajem bezzwłocznie w przypadku wystąpienia sytuacji siły wyższej.
9.4. W przypadku działania siły wyższej Bostik zawiesi realizację swoich zobowiązań na czas trwania siły wyższej bez prawa Kupującego do jakiegokolwiek odszkodowania. Działanie siły wyższej nie zwalnia Kupującego z jego zobowiązań płatniczych.
9.5. Jeżeli działanie siły wyższej będzie trwało dłużej niż 3 miesiące, każda strona może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do odszkodowania dla którejkolwiek ze stron.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Produktu po jego udostępnieniu Kupującemu zgodnie z par. 6.1 OWSiD.
10.2. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, w szczególności straty wynikowe, utratę zysków, straty z powodu przerwy w działalności gospodarczej, szkody pozaekonomiczne, bezpośrednie straty handlowe i inne rodzaje strat finansowych, w tym jakiekolwiek ewentualne roszczenia osób trzecich w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, roszczenia odbiorców końcowych oraz personelu Kupującego.
10.3. Jeżeli Bostik będzie ponosić odpowiedzialność wobec Kupującego za jakiegokolwiek rodzaju szkody na podstawie Umowy, Warunków Ogólnych i/lub na mocy prawa, odpowiedzialność taka w każdym wypadku ograniczać się będzie do kwoty, która zostanie wypłacona z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Bostik.
10.4. Jeżeli ubezpieczyciel Bostik nie dokona wypłaty z jakiegokolwiek powodu, odpowiedzialność Bostik ograniczona będzie do kwoty faktury (z wyłączeniem VAT) wystawionej w ramach danej Umowy. Jeżeli zostaną uzgodnione dostawy częściowe, odpowiedzialność Bostik ograniczona będzie do kwoty faktury (z wyłączeniem VAT) wystawionej za tę częściową dostawę, która jest najściślej związana ze zdarzeniem, które
spowodowało szkodę. We wszystkich przypadkach maksymalna odpowiedzialność wynosić będzie EUR50,000.00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro 00/100) za każde zdarzenie lub szereg zdarzeń spowodowanych tą samą przyczyną.
10.5. Bostik nie musi rekompensować jakiejkolwiek szkody, jeżeli Kupujący w momencie wystąpienia zdarzenia ją powodującego, jest w zwłoce z wywiązaniem się z jakiegokolwiek zobowiązania wobec Bostik bądź celowo lub rażąco zaniedbuje wykonanie Umowy.
10.6. Jeżeli Kupujący jest dystrybutorem/dealerem Bostik, Kupujący musi u dostępnić przepisy (dotyczące bezpieczeństwa), przewodniki i instrukcje Bostik swoim odbiorcom (końcowym) i poinformować konsumentów, że muszą skrupulatnie stosować się do tych przepisów (dotyczących bezpieczeństwa), przewodników i instrukcji. Bostik nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym względzie.
10.7. Bostik nie ponosi odpowiedzialności ani za niestosowanie się przez Kupującego do przepisów (dotyczących bezpieczeństwa), przewodników i instrukcji, ani za korzystanie z materiałów pomocniczych.
10.8. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z instalacją lub stosowaniem swoich Produktów, za które tylko strona, która zainstalowała lub zastosowała Produkty może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.
10.9. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych, dokumentacji lub rysunków przekazanych Bostik przez Kupującego i może ona przyjąć w wykonaniu Umowy, że są one dokładne.
10.10. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku Produktów.
10.11. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Bostik za wady sprzedanych Produktów przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne nie znajdują zastosowania.

11. NORMY PRODUKTU
11.1. W odniesieniu do Produktów (i ich sprzedaży) Kupujący musi działać zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa Produktów.
11.2. Kupujący nie będzie usuwał instrukcji obsługi i innych instrukcji dotyczących użytkowania Produktów w momencie ich sprzedaży oraz, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, nie będ zie przepakowywał lub usuwał etykiet z Produktów.
11.3. Kupujący musi udzielić niezbędnego wsparcia, jeżeli Bostik zechce wydać publiczne ostrzeżenie, wycofać Produkty lub podjąć wszelkie inne środki, czy to w związku z europejskimi czy też polskimi przepis ami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa publicznego. W celu ułatwienia wydania publicznego ostrzeżenia lub wycofania Produktu, Kupujący musi zawsze prowadzić ewidencję odbiorców, czasu i ilości dostaw Produktów.
11.4. O ile nie będą tego wymagały bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa bez wcześniejszych konsultacji i pisemnej zgody Bostik, Kupujący nie będzie (1) podejmował działań dotyczących bezpieczeństwa Produktów, takich jak wycofanie Produktu lub wydanie publicznego ostrzeżenia w związku z europejskim i lub polskimi przepisami; (2) informował osób trzecich o tym, że Produkt jest niebezpieczny.

12. ZASTRZEŻENIE TYTUŁU WŁASNOŚCI
12.1. Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego, prawo własności do Produktów zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny (włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz należnościami, o ile zostały doliczone do ceny) za dostarczone Produkty.
12.2. Zastrzeżenie tytułu własności nie ma wpływu na przejście ryzyka przewidzianego w par. 6 OWSiD.
12.3. Jeżeli tytuł własności jest zastrzeżony lub przynajmniej Bostik twierdzi, że tytuł własności został zastrzeżony, Kupujący musi dopilnować, by wszystkie ewentualne uszkodzenia Produktu, w tym szkody materialne, jego utrata lub zniszczenie, zostały objęte ubezpieczeniem na rzecz Bostik. Na pierwsze żądanie Bostik, Kupujący przedstawi konkretną polisę ubezpieczeniową i odpowiednie pokwitowania zapłaty składki ubezpieczeniowej.
12.4. Kupujący ponosi koszty i ryzyko wyegzekwowania zastrzeżonego tytułu własności przez Bostik.
12.5. Jeżeli Bostik zamierza zastrzec swoją własność, Kupujący musi umożliwić Bostik dostęp do miejsca, w którym wyroby są przechowywane, aby Bostik mogła przejąć Produkty i zabrać je. Kupujący usunie we właściwym terminie wszelkie inne przedmioty, które mogą być przechowywane wśród Produktów lub są w inny sposób z nimi powiązane. Bostik nie będzie w żadnym momencie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia takich przedmiotów.

13. NIEWYWIĄZANIE SIĘ ZE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ KUPUJĄCEGO
13.1. Nie naruszając żadnych praw ani środków, jakie Bostik może posiadać na mocy Umowy lub z mocy prawa, roszczenia Bostik wobec Kupującego stają się natychmiast należne i wymagalne, jeżeli:
1.1.a. przeciwko Kupującemu wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, Kupujący jest niewypłacalny lub zakończył działalność;
1.1.b. dokonano zajęcia znacznej części kapitału Kupującego i nie dokonano zwolnienia spod zajęcia w ciągu 14dni po jego dokonaniu;
1.1.c. Kupujący nie wywiązał się z któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy i/lub OWSiD;
1.1.d. Kupujący nie zapłacił faktury Bostik w uzgodnionym terminie, czy to w całości czy też częściowo;
1.1.e. Kupujący uległ rozwiązaniu i zaprzestał działalności gospodarczej lub sprzedał swoją działalność, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części;
1.1.f. przejęta została kontrola nad firmą Kupującego (lub jej częścią) przez inny podmiot, bezpośrednio lub pośrednio.
13.2. W sytuacjach wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Bostik może bez stosownego zawiadomien ia lub interwencji sądu, bez obowiązku wypłaty odszkodowania i bez uszczerbku dla innych swoich umownych lub ustawowych praw:
2.1.a. zawiesić realizację swoich zobowiązań wobec Kupującego do czasu, aż ten ostatni wywiąże się ze wszystkich swoich zobowiązań w stosunku do Bostik;
2.1.b. rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części;
2.1.c. zażądać pełnej i natychmiastowej zapłaty jakiejkolwiek kwoty, którą Kupujący jest winien Bostik, w tym wszelkich kwot, które nie są jeszcze wymagalne i płatne;
2.1.d. uzyskać odpowiednie zabezpieczenie terminowego wykonania zobowiązań płatniczych Kupującego przed wykonaniem Umowy (lub kontynuowaniem jej wykonywania);
2.1.e. odebrać dowolne Produkty, które zostały dostarczone, ale jeszcze nie zapłacone, w całości lub w części, wolne od jakichkolwiek praw Kupującego, bez dalszego zobowiązania lub obowiązku dostarczenia (lub ponownego dostarczenia) Produktów Kupującemu.
13.3. Kupujący ponadto podejmie wszelkie inne środki i wykona wszelkie czynności, które są wymagane, aby umożliwić Bostik wykonanie swoich praw wynikających z Umowy i OWSiD.
13.4. Wyjąwszy przypadki, określone w niniejszym paragrafie, Umowa kończy się z chwilą jej wykonania lub w dowolnym momencie wyraźnie wskazanym przez strony.

14. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
14.1. Kupujący uznaje, że Bostik jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej (w tym wszelkich roszczeń z tytułu istniejących oraz przyszłych praw własności intelektualnej) prawnie nabytych i związanych z Produktami, projektami (wykonanymi na podstawie instrukcji Kupującego), procesami, prezentacjami, opiniami, rysunkami, drukowanymi materiałami, zdjęciami, plikami, stronami internetowymi, broszurami i katalogami Bostik. Obejmuje to w szczególności, wszelkie prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i nazw handlowych, które są używane i/lub pojawiły się w trakcie trwania Umowy (lub Umów).
14.2. Jeżeli osoba trzecia naruszy prawa własności intelektualnej Bostik, Kupujący bezzwłocznie powiadomi o tym Bostik telefonicznie i na piśmie. Na pierwsze żądanie Bostik, Kupujący przekaże Bostik całą dokumentację i informacje dotyczące praw własności intelektualnej i udzieli Bostik wszelkiej wymaganej pomocy. Bostik nie musi zabezpieczać Kupującego przed roszczeniami dotyc zącymi praw własności intelektualnej.
14.3. Kupujący nie może zmieniać ani usuwać żadnych odniesień do praw własności intelektualnej Bostik i/lub osoby trzeciej do Produktów.
14.4. Jeżeli Produkty są wytwarzane i/lub pakowane zgodnie z wytycznymi Kupującego, Kupuj ący zabezpieczy Bostik przed roszczeniami osób trzecich w związku z danymi Produktami, w tym również, lecz nie wyłącznie przed roszczeniami z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej osoby trzeciej.

15. POUFNOŚĆ
15.1. Wszystkie informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które Bostik przekazuje Kupującemu są ściśle osobiste i poufne. Informacje te obejmują informacje dotyczące Produktów, dostawców, klientów, metod, kwestii technicznych, wynalazków, Produktów, danych handlowych, jak również zawierają wzory oraz rysunki techniczne Produktów i procesów produkcyjnych, funkcje, procesy, tajemnice handlowe, patenty, wynalazki, odkrycia, know-how i prawa własności intelektualnej.
15.2. Kupujący nie może podawać do wiadomości publicznej ani korzystać z informacji przekazanych przez Bostik w żadnym innym celu niż uzgodniony przez Strony i na żądanie Bostik musi zwrócić wszystkie informacje wraz z nośnikami danych, ma których one się znajdują, jak również natychmiast zniszczyćich kopie . Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.
15.3. Kupujący musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby wykluczyć ujawnienie informacji dostarczonych przez Bostik osobie trzeciej. Kupujący nałoży obowiązek zachowania poufności na swoich pracowników oraz zaangażowane osoby trzecie. Każde naruszenie warunków niniejszego paragrafu przez podmiot stowarzyszony, zarząd lub pracowników Kupującego będzie uważane za naruszenie klauzuli lub zakazu przez Kupującego.
15.4. Ograniczenia w zakresie ujawniania i korzystania z informacji przekazanych przez Bostik nie obowiązują w odniesieniu do informacji, co do których Kupujący może wykazać że: (1) były już powszechnie znane w momencie ich ujawniania; (2) muszą zostać przekazane w wyniku ustawowego obowiązku lub prawomocnego orzeczenia sądu.

16. POSTANOWIENIA RÓŻNE
16.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie OWSiD lub Umowy okaże się nieważne lub zostanie unieważnione, pozostałe postanowienia OWSiD lub Umowy pozostaną w mocy. Strony zastąpią nieważne i/lub niewykonalne postanowienie nowym postanowieniem, które będzie jak najściślej zbliżone merytorycznie do oryginalnego postanowienia.
16.2. Bostik może zmieniać OWSiD. Uważać się będzie, że Kupujący zaakceptował dowolną zmianę w OWSiD, jeżeli dowiedział się o treści zmian i nie wypowiedział Umowy łączącej go z Bostik w najbliższym terminie wypowiedzenia.
16.3. Bostik może angażować osoby trzecie w ramach wykonywania Umowy. Może rów nież przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osoby trzecie.

17. STOSOWANE PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY
17.1. Do Umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Bostik.