Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland onder nummer 50254111. Versie februari 2015

1. DEFINITIES
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
a. “Bostik”: Bostik Benelux B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Oosterhout, Nederland;
b. “Koper”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bostik een overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten, of daarvoor een offerte ontvangt;
c. “Offerte”: een aanbod van Bostik aan koper voor de verkoop en levering van producten of diensten;
d. “Overeenkomst”: iedere overeenkomst ter zake van de verkoop van producten en/of Diensten door Bostik en levering van producten en/of diensten aan koper, elke aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst.
e. “Producten”: alle door Bostik krachtens overeenkomst te verkopen of verkochte goederen;
f. “Diensten”: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd dan ook) die Bostik voor of ten behoeve van koper verricht krachtens overeenkomst.
g. “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere offerte en iedere overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de aanvraag van, en de onderhandelingen over, een offerte of een overeenkomst.
2.2. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.
2.3. Algemene voorwaarden van koper zijn niet van toepassing en worden door Bostik hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
2.4. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Bostik zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

3. OFFERTE
3.1. Tenzij Bostik schriftelijk anders heeft bepaald, zijn alle offertes vrijblijvend en te allen tijde herroepelijk.
3.2. Tenzij Bostik schriftelijk anders heeft bepaald, is een offerte in ieder geval nooit langer geldig dan dertig (30) werkdagen na de afgifte daarvan.

4. OVEREENKOMST
4.1. De overeenkomst komt tot stand zodra de schriftelijke aanvaarding van de offerte door Koper, Bostik heeft bereikt en Bostik de offerte niet binnen 4 (vier) werkdagen na de aanvaarding herroept.
4.2. Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst tot stand indien Bostik aan Koper heeft bericht met deze afwijkingen in te stemmen.
4.3. Indien geen offerte is uitgebracht en koper (al dan niet onder een raamovereenkomst) een order heeft geplaatst bij Bostik, komt de overeenkomst tot stand nadat Bostik de order van Koper heeft aanvaard. Deze aanvaarding vindt plaats door middel van het verzenden van een opdrachtbevestiging danwel door het starten van de uitvoering van de overeenkomst.
4.4. Bostik kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie van koper is ontvangen.
4.5. Wijzigingen in de overeenkomst gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Bostik zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Wijzigingen kunnen leiden tot aanpassing van de oorspronkelijke leveringstermijn.
4.6. Toezeggingen van niet-leidinggevend personeel van Bostik binden haar niet, tenzij deze door Bostik schriftelijk zijn bevestigd.

5. PRIJZEN EN TARIEVEN
5.1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, zijn prijzen en tarieven exclusief BTW. De prijs voor producten is gebaseerd op levering Ex Works conform de Incoterms 2010. Prijzen zijn inclusief standaard verpakkingskosten.
5.2. Bostik is gerechtigd om eenmaal per kalenderjaar op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) de prijzen en tarieven te herzien.
5.3. Bostik zal koper zo spoedig mogelijk in kennis stellen van prijswijzigingen van producten en diensten.

6. LEVERING PRODUCTEN
6.1. Levering van producten geschiedt Ex Works (“Af Fabriek”) conform de Incoterms 2010. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, is de plaats van levering de vestigingsplaats van Bostik. De koper draagt alle risico’s van schade aan of verlies van het product vanaf het tijdstip dat het product door Bostik op de plaats van levering ter beschikking is gesteld.
6.2. Bostik is gerechtigd de producten in termijnen en/of gedeelten te leveren.
6.3. Koper is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede de producten in ontvangst te nemen. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor aflevering, zal Bostik, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, de producten bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen. De koper is verplicht aan Bostik de opslagkosten volgens het bij Bostik gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de producten voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.
6.4. De dag waarop de producten op de overeengekomen datum, tijd en plaats aan koper ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als de dag van levering, ook indien koper weigert of nalaat de levering in ontvangst te nemen.
6.5. De overeengekomen termijnen voor levering worden slechts bij benadering opgegeven en zijn vrijblijvend. Bostik zal zich met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid inspannen aan de overeengekomen termijn van levering te voldoen. Opgegeven of overeengekomen levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige nakoming dient Bostik schriftelijk door koper in gebreke te worden gesteld, waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven.
6.6. Levertijden en termijnen zullen worden opgeschort indien en zolang koper niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Bostik dan wel indien koper niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting de voor het leveren van de prestatie noodzakelijke informatie te verschaffen.
6.7. Bostik is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet nakomen van levertijden of andere termijnen.
6.8. Indien koper schriftelijk uitstel van de levertermijn verzoekt, dient een dergelijk verzoek vooraf en schriftelijk door Bostik te worden geaccepteerd. Eventuele kosten en/of schade aan de zijde van Bostik die door het uitstel wordt veroorzaakt, dienen/dient door koper te worden vergoed.
6.9. Bostik behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in de producten die zijn afgebeeld in haar catalogus, brochures en andere drukwerken, alsmede om de daarin afgebeelde producten uit het assortiment te verwijderen. Bostik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor afwijkingen in de geleverde producten van de afbeeldingen in haar catalogus, brochures en andere drukwerken.

7. PRIVATE LABEL PRODUCTEN
7.1. Indien koper een private label product niet conform de overeengekomen planning bij Bostik bestelt, een private label product staakt, of dit niet meer van Bostik afneemt, dan wel aanspraak maakt op een product met een andere samenstelling, heeft Bostik het recht om voor het betreffende private label product op voorraad gehouden grondstoffen en verpakkingsmaterialen, bij koper in rekening te brengen tegen kostprijs vermeerderd met magazijn-/opslagkosten.
7.2. Door de aard van het productie proces kan het voorkomen dat de geproduceerde aantallen producten niet overeen komen met de bestelde aantallen producten. Bostik behoudt zich het recht voor om 10% meer of 10% minder producten dan de door de koper bestelde hoeveelheid private label producten te leveren. In dat geval heeft Bostik voldaan aan haar leveringsverplichting uit de overeenkomst.
7.3. Voor zover niet anders overeengekomen, is Bostik in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de teksten die op (de verpakking van) private label producten van koper staan. Koper vrijwaart Bostik voor aanspraken van derden in dit verband.
7.4. In het kader van private label producten sluit Bostik alle aansprakelijkheid voor instructies van koper uit. Een dergelijke aansprakelijkheid rust te allen tijde bij koper.

8. LEVERING DIENSTEN
8.1. Koper staat er voor in dat Bostik de diensten tijdig, veilig, ongehinderd en met gebruikmaking van de benodigde voorzieningen (zoals gas, water en licht) kan uitvoeren. Bostik moet onverwijld met haar werkzaamheden kunnen aanvangen en deze zonder onderbreking kunnen voltooien.
8.2. Koper garandeert de beschikking over benodigde vergunningen voor uitvoering van diensten door Bostik.
8.3. Koper is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Bostik die zich bevinden op de plaats waar de diensten door Bostik worden verricht.

9. FACTURERING EN BETALING
9.1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, factureert Bostik bij levering van de producten en diensten. Wanneer in de overeenkomst is bepaald dat betaling in termijnen geschiedt, zal elke termijn separaat gefactureerd worden.
9.2. De betaling van de facturen van Bostik dient te geschieden in de overeengekomen valuta en binnen de betalingstermijn als aangegeven op de betreffende facturen. Voor zover op de factuur geen betalingstermijn is aangegeven dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Koper is niet bevoegd op deze prijs enig bedrag in mindering te brengen. Koper is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
9.3. Tenzij koper binnen vijf werkdagen na dagtekening schriftelijk tegen een factuur protesteert, wordt deze geacht door Koper te zijn goedgekeurd. Indien een klacht met betrekking tot een factuur gegrond blijkt, zal Bostik overgaan tot aanpassing van het factuurbedrag.
9.4. Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen onder de overeenkomst voldoet, zal koper van rechtswege in verzuim komen te verkeren, zonder dat een ingebrekestelling hiervoor noodzakelijk is. Koper is in geval van verzuim wettelijke rente verschuldigd aan Bostik over het openstaande factuurbedrag, onverminderd de overige contractuele rechten van Bostik.
9.5. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten die Bostik vanwege de niet-nakoming van betalingsverplichtingen door koper dient te maken, komen volledig voor rekening van koper. Bostik is gerechtigd om haar vordering op grond van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incasso uit handen te geven.
9.6. Alle betalingen van koper aan Bostik worden aangewend ter voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen, een en ander in de volgorde van opeisbaarheid.
9.7. Bostik is gerechtigd naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Koper te verlangen en koper is verplicht deze te verstrekken, indien Bostik goede grond heeft te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
9.8. Bostik is te allen tijde gerechtigd om een nieuwe opdracht van koper te weigeren, indien Koper facturen die reeds opeisbaar zijn geworden, onbetaald heeft gelaten.
9.9. Het is de koper niet toegestaan een op haar rustende betalingsverplichting te verrekenen met betalingsverplichtingen van Bostik. De betalingsverplichting van koper staat los van de overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

10. GARANTIE EN KLACHTEN
10.1. Koper is verplicht direct bij het leveren van de producten en het verrichten van de diensten te onderzoeken of de producten en diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
10.2. Klachten met betrekking tot de geleverde producten en diensten dienen schriftelijk en gemotiveerd en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, althans binnen 14 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt aan Bostik kenbaar te worden gemaakt. Na het ongebruikt verstrijken van deze klachttermijn, wordt de overeenkomst geacht door Bostik naar behoren te zijn uitgevoerd.
10.3. Klachten van koper kunnen niet worden ingediend en worden niet in behandeling genomen, indien:
a. een gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de producten;
b. het product is aangepast, gebruikt of verwerkt;
c. het product aan derden is overgedragen;
d. Bostik op aanwijzing van koper bepaalde grondstoffen, verpakkingen en dergelijke voor de producten en diensten heeft gebruikt, welke het gebrek hebben veroorzaakt;
e. het gebrek bestaat uit een beperkte afwijking in hoeveelheid, kwaliteit, kleur, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke aanvaardbaar is in de branche, dan wel vanuit technisch oogpunt niet kan worden voorkomen.
f. Koper niet al zijn (betalings)verplichtingen jegens Bostik is nagekomen.
10.4. Koper zal Bostik in de gelegenheid stellen om een klacht te onderzoeken en zal daaraan zijn volledige medewerking verlenen. Bostik kan ter verificatie van een klacht een deskundige inschakelen. De kosten van de expertise kunnen voor rekening van koper worden gebracht, indien de door koper ingestelde reclame of klacht geheel, dan wel gedeeltelijk ongegrond wordt verklaard.
10.5. Indien klachten niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt koper geacht akkoord te zijn met de geleverde producten en diensten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden ten dienste staan.
10.6. Een klacht als bedoeld in dit artikel schort de betalingsverplichting van niet op.
10.7. Indien en voor zover Bostik een klacht van Koper gegrond verklaart, zal Bostik naar zijn keuze (i) het gebrek in het product herstellen, (ii) het gebrekkige product vervangen, of (iii) het gebrekkige product terugnemen en koper voor de prijs van het product terugbetalen. In geen geval heeft koper wegens de levering van een gebrekkig product recht op schadevergoeding.
10.8. Retournering van de producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Den Braven, onder door Bostik te bepalen voorwaarden.

11. OVERMACHT
11.1. Een partij bij de overeenkomst is niet aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien en voor zover deze het gevolg is van overmacht.
11.2. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, begrepen enigerlei natuurramp, staking, arbeidsonrust, verzuim of vertraging bij leveranciers van Bostik, oorlogshandelingen, een gebrek aan grondstoffen, epidemieën, transportproblemen, import- en/of exportverboden, overheidsmaatregelen, brand, explosie, vorst, hoge temperaturen, storingen in communicatieverbindingen en elektriciteit storingen, storingen in het bedrijf van Bostik of in Bostik's magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Bostik kan worden gevergd dat hij zijn verplichtingen jegens Koper (verder) nakomt. Overmacht van Bostiks’ toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van Bostik.
11.3. Partijen dienen elkaar onverwijld te informeren indien zich een overmachtssituatie voordoet.
11.4. Bij overmacht zal Bostik haar verplichtingen voor de duur van de overmachtsituatie opschorten, zonder dat Koper recht heeft op enigerlei schadevergoeding. Overmacht ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichtingen.
11.5. Indien een overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden duurt, heeft iedere partij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat dit partijen recht geeft op enigerlei schadevergoeding.

12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1. Bostik is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van het product en de producten nadat de goederen ter beschikking zijn gesteld aan de koper in overeenstemming met artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden.
12.2. Bostik is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, gevolgschade en andere vormen van vermogensschade, waaronder begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords, waaronder eindafnemers en personeel van Koper.
12.3. Indien Bostik op grond van overeenkomst, Algemene Voorwaarden en/of de wet jegens koper aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van Bostik wordt uitgekeerd.
12.4. Indien de verzekeraar van Bostik op welke grond dan ook niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid van Bostik beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende overeenkomst. Indien deelleveringen zijn overeengekomen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde (exclusief BTW) van de deellevering waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit. Hierbij geldt in alle gevallen een maximum aansprakelijkheid van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
12.5. Bostik is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien koper, op het moment waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Bostik, behoudens opzet of grove schuld van Bostik bij de uitvoering van de overeenkomst.
12.6. Voor zover koper een distributeur/dealer van Bostik is, is koper gehouden de (veiligheids)voorschriften, handleidingen en instructies van Bostik ter beschikking te stellen aan zijn (eind)afnemers en de consument en erop te wijzen dat de (veiligheids)voorschriften, handleidingen en instructies zorgvuldig moeten worden opgevolgd. Bostik aanvaardt dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.
12.7. Bostik is niet aansprakelijk voor het door koper niet opvolgen van (veiligheids)voorschriften, handleidingen en instructies en voor het gebruik van hulpzaken.
12.8. Bostik is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de installatie of applicatie van haar producten, waarvoor uitsluitend degene die de installatie of applicatie heeft verzorgd aansprakelijk kan worden geacht.
12.9. Bostik is niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van de door koper aan Bostik verstrekte gegevens, documentatie, tekeningen, schetsen, en mag bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid daarvan.

13. PRODUCTNORMEN
13.1. Koper dient ten aanzien van de (verkoop van de) producten en diensten te handelen overeenkomstig de toepasselijke vereisten van productveiligheid.
13.2. Koper zal alle handleidingen en overige instructies voor het gebruik van de producten, bij verkoop niet verwijderen en zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de producten niet omverpakken en geen labels verwijderen.
13.3. Koper dient alle nodige medewerking te verlenen indien Bostik, al dan niet op grond van Europese of Nederlandse regelgeving inzake algemene productveiligheid een publiekswaarschuwing wenst te geven, over wenst te gaan tot een “product recall” of andere maatregelen wenst te nemen. Teneinde een eventuele publiekswaarschuwing of “product recall” mogelijk te maken, administreert koper te allen tijde aan wie, wanneer en in welke hoeveelheden leveranties van de producten (eventueel) hebben plaatsgevonden.
13.4. Koper zal niet zonder voorafgaand overleg met en schriftelijke toestemming van Bostik (i) overgaan tot enige maatregel in verband met Europese of Nederlandse regelgeving inzake algemene productveiligheid, zoals een “product recall” of publiekswaarschuwing; of (ii) op grond van enige regelgeving derden informeren met betrekking tot de onveiligheid van een Product.

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD
14.1. De producten blijven eigendom van Bostik totdat koper alle aan Bostik verschuldigde vorderingen op grond van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW volledig heeft voldaan. Hieronder zijn begrepen de vorderingen strekkende tot betalingen voor producten en diensten alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten.
14.2. Het eigendomsvoorbehoud laat de risico-overgang zoals voorzien in artikel 6 onverlet.
14.3. Indien sprake is van een eigendomsvoorbehoud althans Bostik betoogt dat sprake is van een eigendomsvoorbehoud, dient de koper zorg te dragen voor een verzekering ter dekking van alle mogelijke schade aan het product dan wel de producten waaronder beschadiging, verlies of vernietiging ten gunste van Bostik. Bostik zal op eerste verzoek inzage verkrijgen in de betreffende verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
14.4. De kosten van het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud door Bostik komen voor rekening en risico van Koper.
14.5. Indien Bostik haar eigendom wil opeisen, zal koper toegang verlenen tot de plaats waar de producten zich bevinden, zodat Bostik de producten in bezit kan nemen en verwijderen. Koper zal tijdig alle andere zaken die zich tussen de producten bevinden, of op andere wijze daarmee zijn verbonden, verwijderen. Bostik is nimmer aansprakelijk voor schade aan dergelijke zaken.

15. TEKORTKOMING KOPER
15.1. Koper wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn (resterende) schulden aan Bostik zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, indien:
a. Koper zijn eigen faillissement of surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, of aan Koper uitstel van betaling wordt verleend;
b. beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van koper en deze beslaglegging niet binnen veertien (14) dagen na beslaglegging is opgeheven;
c. Koper niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting onder de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden;
d. Koper geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van Bostik binnen de overeengekomen termijn;
e. Koper wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt;
f. een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van koper.
15.2. In de situaties zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, heeft Bostik het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd zijn overige contractuele en wettelijke rechten:
a. de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper op te schorten, totdat deze al zijn verplichtingen jegens Bostik is nagekomen;
b. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te beëindigen;
c. volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat koper aan Bostik verschuldigd is, ook voor zover dat nog niet opeisbaar was;
d. alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen van koper te verkrijgen;
e. geleverde, maar nog niet betaalde producten en diensten geheel of gedeeltelijk terug te nemen, vrij van alle rechten van koper, zonder enige verdere aansprakelijkheid of verplichting tot het (opnieuw) leveren van producten en diensten aan koper.
15.3. Koper zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om Bostik in staat te stellen om zijn rechten onder de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden uit te oefenen.
15.4. Behoudens gevallen als omschreven in dit artikel eindigt de overeenkomst met de volbrenging daarvan, of op een door partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip.

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
16.1. Koper erkent dat Bostik de exclusieve rechthebbende is met betrekking tot alle (aanspraken op) al dan niet toekomstige intellectuele eigendomsrechten in relatie tot; van Bostik afkomstige producten, oiensten, (in opdracht van Koper vervaardigde) ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, modellen, tekeningen, drukwerk, foto’s, bestanden, websites, brochures en catalogussen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en handelsnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de termijn van de overeenkomst(en).
16.2. In het geval dat een derde partij inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Bostik, zal koper Bostik daarvan onmiddellijk telefonisch en schriftelijk op de hoogte stellen. Koper zal op eerste verzoek van Den Braven alle documentatie en informatie met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten verstrekken en alle verzochte medewerking verlenen. Bostik is niet gehouden om koper te vrijwaren in verband met aanspraken in relatie tot de intellectuele eigendomsrechten.
16.3. Het is koper niet toegestaan enigerlei aanduiding van (een intellectueel eigendomsrecht van) Bostik en/of een derde op de producten en/of in relatie tot de diensten te wijzigen of te verwijderen.
16.4. Indien producten en diensten op aanwijzing van koper zijn geproduceerd en/of verpakt, zal koper Den Braven schadeloos stellen en vrijwaren voor vorderingen van derden in verband met de betrokken producten en diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, vorderingen op grond van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van een derde.

17. GEHEIMHOUDING
17.1. Alle informatie, materieel dan wel immaterieel, die door Bostik aan koper wordt verstrekt is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Onder deze informatie wordt mede verstaan, informatie welke verband houdt met de producten of diensten, leveranciers, klanten, methodieken, technische informatie, uitvindingen, producten, commerciële informatie, en omvat formules en technische tekeningen voor producten en productieprocessen, eigenschappen, werkwijzen, bedrijfsgeheimen, octrooien, uitvindingen, ontdekkingen, knowhow en (overige) intellectuele eigendomsrechten.
17.2. Koper is niet gerechtigd om op enige wijze zonder toestemming van Bostik de door Bostik verstrekte informatie openbaar te maken of anderszins te gebruiken en dient op eerste verzoek alle informatie en alle gegevensdragers aan Bostik te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen. De looptijd van deze geheimhoudingsverplichting is oneindig.
17.3. Koper is gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde openbaring van de door Bostik verstrekte informatie aan een derde te voorkomen en koper zal haar personeel en betrokken derde partijen eveneens tot geheimhouding verplichten. Schending van de voorwaarden van dit artikel door een gelieerde onderneming, management of personeel van koper, wordt beschouwd als een schending van een bepaling of verbod door koper.
17.4. De beperkingen op het gebruik en de openbaarmaking van de door Bostik verstrekte informatie is niet van toepassing op informatie ten aanzien waarvan koper kan bewijzen: (a) dat deze publiekelijk bekend is op het tijdstip van de mededeling daarvan; (b) dat deze moet worden verstrekt als gevolg van een wettelijke verplichting of een reeds in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

18. DIVERSEN
18.1. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst nietig is, of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van kracht. Partijen zullen de nietige en/of niet afdwingbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert.
18.2. Bostik heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Koper wordt geacht iedere wijziging van de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien hij binnen vijf (5) werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen door Bostik geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
18.3. Bostik is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
19.1. De Algemene Voorwaarden, alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Koper en Bostik worden beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de Algemene Voorwaarden, aanbieding, offertes en/of de overeenkomst tussen Koper en Bostik, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.