Opći uvjeti prodaje

Verzija ožujak 2014.

• DEFINICIJE
• Naredne se definicije koriste u ovim Općim uvjetima:
• "Den Braven Zagreb d.o.o. 10000 Zagreb, Buzin, Mladosti 28, OIB: 80333664692": , društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagreb, Republika Hrvatska;
• "Kupac": fizička ili pravna osoba koja želi sklopiti ili je sklopila ugovor s Den Braven ili koja primi ponudu u tu svrhu;
• "Ponuda": Ponuda Den Bravena kupcu za prodaju i isporuku proizvoda ili usluga;
• "Ugovor": svaki ugovor o prodaji proizvoda i / ili usluga od strane Den Bravena i isporuci proizvoda i / ili usluga kupcu, bilo koja izmjena i dopuna ugovoru, i svi postupci (uključujući i pravni postupci) provedeni prilikom pripreme i izvođenja ugovora.
• "Proizvodi": sva prodana roba i roba koja će biti prodana od strane Den Bravena na temelju ugovora;
• "Usluge": sve aktivnosti (u bilo kojem obliku i kako god nazvane) izvršene od strane Den Bravena za kupca na temelju ugovora.
• "Opći uvjeti": ovi Opći uvjeti.

• PRIMJENJIVOST
• Opći uvjeti se primjenjuju na te čine sastavni dio svake ponude i svakog ugovora. Opći uvjeti se također primjenjuju i na svaki zahtjev za bilo kakvim pregovorima o ponudi ili ugovoru.
• Ako postoji neusklađenost između ovih Općih uvjeta i Ugovora, odredbe Ugovora će prevladati.
• Opći uvjeti kupca se ne primjenjuju i Den Braven ih ovime izričito odbija prihvatiti.
• Izmjene i dopune ovim Općim uvjetima će se primjenjivati samo u mjeri u kojoj je Den Braven izričito prihvatio izmjene i dopune u pisanom obliku, a odnositi će se samo na predmetni Ugovor (Ugovore) .

• PONUDA
• Osim ako Den Braven nije izričito odredio drugačije u pisanom obliku, sve ponude podliježu ugovoru i mogu se uvijek poništiti.
• Osim ako Den Braven nije izričito odredio drugačije u pisanom obliku, ponuda neće ni u kojem slučaju važiti duže od trideset (30) radnih dana nakon dana izdavanja.

• UGOVOR
• Ugovor je sklopljen nakon što Den Braven zaprimi od kupca pismenu potvrdu prihvaćanja ponude i ako Den Braven nije poništio ponudu u roku od 4 (četiri) radnih dana od dana prihvaćanja.

• Ukoliko prihvat uključuje zadrške ili promjene u odnosu na ponudu, onda će se ugovor zaključiti bez obzira na prethodni stavak, ako je Den Braven obavijestio kupca da pristaje na dotične zadrške ili promjene.
• Ako ponuda nije izdana i ako je kupac (sa ili bez okvirnog sporazuma) izvršio narudžbu kod Den Bravena, ugovor će se zaključiti nakon što Den Braven prihvati ponudu. To prihvaćanje se vrši slanjem potvrde narudžbe ili početkom izvršavanja ugovora.
• Den Braven neće biti obvezan započeti izvršavanjem ugovora prije nego što je dobio sve potrebne informacije od kupca.
• Izmjene i dopune ugovoru se primjenjuju samo ukoliko ih Den Braven izričito prihvati u pisanom obliku, i primjenjivati će se samo u predmetnom ugovoru. Izmjene i dopune mogu dovesti do prilagodbe prvotno dogovorenog razdoblja isporuke.
• Den Braven nije vezan uz pothvate koje izvrši osoblje koje nije u upravi, osim ako to Den Braven ne potvrdi u pisanom obliku.

• CIJENE I STOPE
• Ukoliko nije određeno drugačije ugovorom, cijene i stope su bez nizozemskog PDV-a. Cijene proizvoda se temelje na isporuci franko- tvornica u skladu sa Incoterms 2010. Cijene uključuju standardne cijene ambalaže.
• Den Braven ima pravo revidirati cijene i stope na temelju indeksa nizozemskih potrošačkih cijena (CPI) svake kalendarske godine.
• Den Braven će obavijestiti kupca što je prije moguće o bilo kakvim promjenama cijena proizvoda i usluga.

• ISPORUKA PROIZVODA
• Proizvodi se isporučuju franko- tvornica u skladu sa Incoterms 2010. Ukoliko nije određeno drugačije u Ugovoru, mjesto isporuke je mjesto registriranog sjedišta Den Braven. Kupac snosi cjelokupan rizik od oštećenja ili gubitka proizvoda od vremena kada je Den Braven stavio proizvod na raspolaganje na mjestu isporuke koje predstavlja sjedište Prodavatelja, i o tome obavijestio Kupca.
• Den Braven ima pravo na isporuku proizvoda u više navrata i / ili u dijelovima.
• Kupac je dužan surađivati kod isporuke i preuzeti isporuku proizvoda. Ako iz bilo kojeg razloga kupac nije u mogućnosti preuzeti isporuku proizvoda u dogovoreno vrijeme, a roba je spremna za isporuku, tada će Den Braven zadržati i zaštititi proizvode ako ima dovoljno mjesta za skladištenje, i poduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječilo smanjenje kvalitete. Kupac je dužan platiti Den Bravenu uobičajnu stopu za skladištenje koja se obično naplaćuje od strane Den Braven ili, ako takva stopa ne postoji, tada će platiti stopu koja je uobičajna u tom sektoru od vremena kada su proizvodi bili spremni za isporuku, ili ako je dotični termin kasniji, od vremena isporuke dogovoreno u ugovoru.
• Dan kada su proizvodi postali dostupni kupcu na dogovoreni datum, vrijeme i mjesto, će se smatrati datumom isporuke, čak i ako kupac odbije ili propusti prihvatiti isporuku.
• Dogovoreni rokovi za isporuku su samo naznačeni približno i bez obveze. Uz dužno poštivanje održavanja standarda razboritosti i pravednosti, Den Braven će se nastojati pridržavati ugovorenog roka isporuke. Rokovi isporuke koji su navedeni ili dogovoreni se nikada neće smatrati krajnjim rokovima. Ako se roba ili usluga ne dostave na vrijeme, kupac mora izdati Den Bravenu pismenu obavijest o neizvršenju obveze, te dati Den Braven razuman rok za izvršenje. • Vrijeme isporuke i rokovi će biti obustavljeni, ako i sve dok kupac ne ispuni svoje dospjele obveze plaćanja prema Den Bravenu ili ako kupac nije ili nije na odgovarajući način, ispunio svoju obvezu pružanja informacija potrebne da bi Den Braven izvršio isporuku.
• Den Braven nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepoštivanja vremena isporuke ili drugih vremenskih razdoblja.
• Ako kupac zahtijeva odgodu razdoblja isporuke u pisanom obliku, takav zahtjev mora biti unaprijed prihvaćen od strane Den Bravena u pismenom obliku. Svi troškovi i / ili oštećenja nastali ili koji su se pojavili u Den Bravenu zbog takove odgode se moraju nadoknaditi i/ili nadomjestiti od strane kupca.
• Den Braven zadržava pravo izmjene na proizvodima koji se prikazuju u katalogu, prospektima i ostalim tiskanim oblicima, kao i na uklanjanje proizvoda prikazani u njemu i u asortimanu. Den Braven ne prihvaća nikakvu odgovornost za odstupanja isporučenih proizvoda od ilustracija u svom katalogu, brošura i drugih tiskovina.

PRIVATE LABEL PROIZVODI (ROBNE MARKE)
• Ako kupac ne naruči private label proizvod od Den Bravena u skladu s dogovorenim planom, ili ako se ukida privatni label proizvod ili ga više ne kupuje od Den Bravena ili traži proizvod s drugim sastavom, Den Braven ima pravo naplatiti kupcu osnovne materijale koji se uskladištuju za predmetni private label, kao i za ambalažu po nabavnoj cijeni, plus troškove skladišta / troškove skladištenja.
• Zbog prirode proizvodnog procesa moguće je da broj proizvedenih proizvoda nije jednak broju naručenih proizvoda. Den Braven zadržava pravo dostaviti 10% više ili 10% manje proizvoda od broja private label proizvoda naručenih od strane kupca. U tom slučaju je Den Braven ispunio svoju obvezu isporuke iz ugovora.
• Ukoliko se ne dogovori drugačije, Den Braven ni na koji način nije odgovoran za bilo kakav tekst kupca pričvršćen na private label proizvod (ili na ambalažu). Kupac će nadoknaditi Den Bravenu bilo kakva potraživanja od treće strane u tom pogledu.
• Što se tiče private label proizvoda, Den Braven isključuje svaku odgovornost za upute kupca. Kupac je uvijek odgovoran u tom pogledu.

• PRUŽANJE USLUGA
• Kupac jamči da će Den Braven moći obavljati usluge na vrijeme, sigurno, bez prepreka i uz korištenje neophodnih sadržaja (kao što su plin, voda i svjetlo). Den Braven mora biti u stanju započeti s radom odmah i dovršiti ih bez prekida.
• Kupac jamči da ima potrebne dozvole i licence kako bi Den Braven mogao izvršiti usluge.
• Kupac je odgovoran za svu štetu nastalu zbog gubitka, krađe, požara ili oštećenja alata, materijala i ostalog vlasništva koje pripada Den Bravenu što se nalazi na mjestu gdje Den Braven obavlja usluge.

• FAKTURIRANJE I PLAĆANJE
• Ukoliko nije drugačije određeno ugovorom, Den Braven izdaje račun nakon isporuke proizvoda i usluga. Ako ugovor predviđa da se plaćanje vrši se u ratama, svaka rata bit će fakturirana zasebno.
• Den Bravenovi se računi moraju platiti u dogovorenoj valuti i u rokovima plaćanja navedeni na predmetnim računima. Ako na računu nije naznačen rok plaćanja, uplata mora biti izvršena u roku od 30 dana od dana izdavanja računa. Kupac nije ovlašten oduzeti bilo koji iznos od iznosa računa. Kupac nema pravo odgađati obveze plaćanja.
• Ukoliko kupac ne prigovori u pisanom obliku zbog računa u roku od pet radnih dana od dana izdavanja računa, smatrat će se da ga je kupac odobrio. Ako prigovor na račun dokazuje da je osnovan, Den Braven će izmijeniti iznos računa.
• Ako kupac ne izvršava svoje obveze plaćanja pravovremeno i po ugovoru, kupac nije ispunio ugovornu obvezu po zakonu, te će se smatrati neispunjem ugovorne obveze bez ikakve prethodne obavijesti. Ako kupac ne izvršava svoje obveze plaćanja pravovremeno, duguje Den Bravenu zakonske kamate na preostali iznos računa ne dovodeći u pitanje ostala ugovorena prava Den Bravena.
• Svi sudski i izvansudski troškovi koje će Den Braven imati zbog neizvršavanja obveze plaćanja od strane kupca snosit će u cijelosti kupac. Den Braven ima pravo odmah uputiti treću stranu da naplati potraživanja na temelju neplaćenog računa.
• Sve uplate od strane kupca Den Bravenu će nadomiriti (1) troškove, (2) kamate i (3) iznos glavnice, po redoslijedu dospjeća i naplativosti dugovanja.
• Den Braven ima pravo zahtijevati zadovoljavajuće osiguranje za izvršenje obveza kupca i kupac je dužan to osigurati, ako Den Braven ima dobre osnove za bojazan da kupac neće izvršiti svoje obveze.
• Den Braven u svakom trenutku ima pravo odbiti novu narudžbu od kupca ako kupac nije platio bilo koji račun koji je već dospio na naplatu.
• Kupac ne može odbiti bilo kakve obveze plaćanja Den Bravenu od bilo koje od svojih obveza plaćanja. Obveza plaćanja kupca je odvojena od ostalih obveza iz Ugovora.

JAMSTVO I PRIGOVORI
• Odmah nakon isporuke proizvoda i obavljanje usluga, kupac je dužan ispitati jesu li proizvodi i usluge u skladu s ugovorom.
• Pritužbe na isporučene proizvode i usluge se moraju prijaviti Den Bravenu za vidljive nedostatke ODMAH prilikom preuzimanja robe a za skrivene nedostatke u pisanom obliku i potkrijepljeno razlozima čim prije, ali najkasnije u roku od četrnaest dana nakon što se nedostatak otkrije ili je
trebao biti otkriven. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su se pojavili nakon proteka šest mjeseci od dana predaje robe. Nakon što prođe rok za podnošenje pritužbe, smatrat će se da je Den Braven Ugovor propisno izvršio.
• Pritužbe kupca se neće podnositi i neće obrađivati ako je:
• Nedostatak rezultat, u cijelosti ili djelomično, neobičnog, nepravilnog, nestručnog i nemarnog korištenja proizvoda;
• Proizvod izmijenjen, korišten ili obrađen;
• Proizvod prenešen na treće strane;
• Den Braven je, prema uputama kupca, koristio određene bazne materijale, ambalažu itd. za proizvode i usluge koji su uzrokovali nedostatak;
• Nedostatak se sastoji od ograničene razlike u količini, kvaliteti, boji, završnoj obradi, dimenziji, sastavu i slično što je prihvatljivo u sektoru ili što se ne može izbjeći zbog tehničkih razloga.
• Kupac nije ispunio sve svoje obveze (uključujući i obvezu plaćanja) prema Den Bravenu
• Kupac će omogućiti Den Braven da istraži prigovor i u potpunosti će surađivati u tom pogledu. Den Braven može angažirati stručnjaka da provjeri pritužbu. Troškove stručnjaka ići će na teret kupca ukoliko je pritužba ili prigovor neosnovan, bilo u cijelosti ili djelomično.
• Ako se prigovori ne iskazuju pravodobno u pisanom obliku, smatrati će se da je kupac prihvatio isporučene proizvode i usluge, te da se odriče svih prava i ovlasti dostupni po zakonu i / ili na temelju ugovora i ovih Općih uvjeta.
• Prigovor kako je naznačen u ovom članku ne odgađa obvezu plaćanja.
• Ako i ukoliko Den Braven izjavljuje da je prigovor od strane kupca osnovan, Den Braven će, po vlastitom nahođenju (i) otkloniti nedostatak na proizvodu, (ii) zamijeniti oštećeni proizvod, ili (iii) vratiti neispravan proizvod i nadoknaditi kupcu kupovnu cijenu. Ni u kojem slučaju kupac nema pravo na naknadu štete za isporuku oštećenog proizvoda.
• Proizvodi se mogu vratiti samo jednom u slučaju kada je Den Braven dao odobrenje u pisanom obliku, uz uvjete koje određuje Den Braven.

• VIŠA SILA
• Ugovorna strana nije odgovorna za kašnjenje ili nedostatak u izvršenju ugovora, ako i ukoliko je to rezultat više sile.
• Viša sila uključuje, ali nije ograničena na, bilo koji oblik prirodne katastrofe, štrajk, industrijski sukob, bilo kakav propust ili kašnjenje od strane dobavljača Den Bravena, rat, nedostatak osnovnih materijala, epidemija, prometni problemi, zabrane uvoza i / ili izvoza, vladine mjere, požar, eksplozija, mraz, visoke temperature, prekid u komunikacijskim vezama i nestanak struje, prekid u radu Den Bravena ili skladištima ili radionicama Den Bravena, te nadalje, bilo koje i sve okolnosti pod kojima se ne može razumno očekivati da će Den Braven izvršavati ili nastaviti izvršavati svoje obveze prema kupcu. Viša sila kod dobavljača Den Bravena se također smatra kao viša sila sa strane Den Bravena.
• Ugovorne strane su obvezne obavijestiti jedna drugu, bez odgađanja, ako se pojavi situacija više sile.
• U slučaju više sile Den Braven će odgoditi svoje obveze za vrijeme trajanja situacije više sile bez da kupac ima pravo na naknadu štete. Viša sila ne oslobađa kupca od obveze plaćanja.
• Ako situacija više sile traje više od (3) mjeseca, svaka strana ima pravo prekinuti ugovor s trenutnim učinkom, bez da bilo koja strana ima pravo na naknadu štete.

• ODGOVORNOST
• Den Braven nije odgovoran za štetu ili gubitak proizvoda nakon što se roba stavi na raspolaganje kupcu u skladu s člankom 6.1 ovih Općih uvjeta.
• Den Braven nije odgovoran za neizravan gubitak, uključujući, ali ne ograničavajući se na, posljedični gubitak, gubitak dobiti, gubitak zbog prekida poslovanja, štetu koja nije gospodarskog uzroka, izravan
gubitak u trgovini i ostali novčani gubitak, uključujući i svih mogućih potraživanja trećih strana u najširem smislu, uključujući i krajnje kupace i osoblje kupca.
• Ako je Den Braven odgovoran prema kupcu za bilo kakvu štetu temeljem ugovora, Općih uvjeta i / ili zakona, odgovornost će u svakom slučaju biti ograničena na iznos koji isplaćuje osiguranje od odgovornosti Den Bravena.
• Ako osiguravatelj Den Bravena ne isplati štetu zbog bilo kojeg razloga, odgovornost Den Bravena će biti ograničena na iznos računa (bez PDV-a) predmetnog Ugovora. Ako se dogovore djelomične isporuke, odgovornost će biti ograničena na iznos računa (bez PDV-a) djelomične isporuke koji je povezan s događajem koji je prouzročio štetu. U svim slučajevima je maksimalna odgovornost 50.000,00 EUR (slovima: pedeset tisuća €) te se primjenjuje po događaju ili po nizu događaja s istim razlogom.
•Den Braven ne mora nadoknaditi štetu, ako kupac, u vrijeme nastanka spomenutog događaja, kasni pri izvršenju bilo kakvih obveza prema Den Bravenu, osim u slučaju namjere ili grube nepažnje od strane Den Bravena prilikom izvršenja Ugovora.
• Ukoliko je kupac distributer / zastupnik Den Bravena, kupac mora staviti (sigurnosne) propise, priručnike i upute Den Bravena na raspolaganju svojim (krajnjim) kupcima i informirati potrošače da moraju biti detaljno usklađeni s (sigurnosnim) propisima, priručnicima i uputama. Den Braven ne preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu.
• Den Braven nije odgovoran za nepoštivanje (sigurnosnih) propisa, priručnika i uputa od strane kupca, niti za korištenje pomoćnih materijala.
• Den Braven nije odgovoran za štetu vezana za instalaciju ili primjenu svojih proizvoda, za instalaciju ili primjenu proizvoda može se smatrati odgovornom samo stranom koja je instalirala ili primijenjivala proizvode.
• Den Braven nije odgovoran za točnost ili sveobuhvatnost podataka, dokumenata i nacrta dostavljeni od strane kupca u Den Braven i pretpostavlja se njihova točnost prilikom izvršenja ugovora.

• STANDARD PROIZVODA
• Vezano uz proizvode i usluge (i prodaju proizvoda i usluga), kupac mora postupati u skladu s važećim zahtjevima o sigurnosti proizvoda.
• Kupac neće pri prodaji odstraniti priručnike i druge upute za uporabu proizvoda i, ukoliko nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, neće prepakiravati ili uklanjati oznake sa proizvoda.
• Kupac mora pružati svaku suradnju ako Den Braven želi izdati javnu opomenu, opozvati proizvode ili poduzeti neke druge mjere, bilo zbog europskih ili nizozemskih propisa vezano uz sigurnost javnosti. Kako bi se olakšala javna opomena ili opoziv proizvoda, kupac mora u svakom trenutku voditi evidenciju o primateljima, vremenu i količini zaliha proizvoda.
• Bez prethodnog savjetovanja i uz pisanu suglasnost Den Bravena, kupac neće (i) poduzimati mjere u vezi sigurnosti proizvoda, kao što su povlačenje proizvoda ili javna upozorenja, vezano uz europske ili nizozemske propise; ili (ii) obavijestiti treću stranu o nesigurnosti nekog proizvoda na temelju bilo kojih zakonskih propisa.
• ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA
• Proizvodi će i dalje biti vlasništvo Den Bravena dok kupac potpuno ne zadovolji sve zahtjeve iz Ugovora o prodaji robe i usluga. To uključuje i zahtjeve za plaćanjem proizvoda i usluga, kao i potraživanja po osnovi neispunjavanja ugovora. U tom slučaju Kupac nije ovlašten predmetnu robu dalje prodavati, a niti se vjerovnici kupca mogu namiriti iz iste.
• Zadržavanje prava vlasništva ne utječe na prijenos rizika sukladno članku 6.
• Ako je pravo vlasništva zadržano ili barem ako Den Braven tvrdi da je pravo vlasništva zadržano, kupac mora osigurati da su sve moguće štete na proizvodu ili proizvodima, uključujući i materijalnu štetu, gubitak ili uništenje, pokrivene osiguranjem u korist Den Bravena. Den Bravenu će na prvi zahtjev biti dopušten uvid u predmetnu policu osiguranja i potvrde o plaćanju premije.
• Troškovi zadržavanja prava vlasništva Den Bravena su na račun i rizik kupca.
• Ako Den Braven pozove kupca na povrat isporučene robe, a neplaćene robe, kupac je dužan bez odgode predmetnu robu vratiti u stanju u kojem mu je bila isporučena odnosno kupac mora omogućiti Den Bravenu pristup mjestu gdje se proizvodi skladište da bi omogućiti Den Bravenu uzimanje u posjed i uklanjanjanje proizvoda. Kupac će ukloniti sve druge predmete koji bi mogli biti skladišteni među proizvodima ili su na neki drugi način povezani vremenski sa njima. Den Braven ni u jednom trenutku nije odgovoran za štetu na takvim artiklima.
Ukoliko povrat robe više nije moguć iz bilo kojeg razloga (osim više sile) ili ukoliko se predmetna roba vrati prekomjerno oštećena, kupac je zbog neispunjenja obveze na povrat robe u obvezi platiti i ugovornu kaznu u iznosu od 20% od ukupne vrijednosti isporučene robe.

• POGREŠKA KUPCA
• Smatra se da kupac ne ispunjava zakonske obveze i ne vrši plaćanje (preostalog) dugovanja prema Den Bravenu što će biti dospjelo na zahtjev ako je:
• Kupac podnio zahtjev za vlastitom insolventnosti ili moratorijem, te ako je proglašen nesolventnim ili je odobrena odgoda plaćanja;
• Pljenidba je nametnuta materijalnom dijelu kapitala kupca i pljenidba nije otklonjena u roku od (14) četrnaest dana nakon što je nametnuta;
• Kupac ne izvršava bilo koju od svojih obveza iz ugovora i / ili Općih uvjeta;
• Kupac ne izvršava plaćanje fakture Den Bravena u ugovorenom roku, u cijelosti ili djelomično;
• Kupac je zatvoren, likvidiran, prekida poslovanje ili prodaje posao, bilo izravno ili neizravno i bilo u cijelosti ili djelomično;
• Nadzor poslovanja kupca (ili dijela poslovanja) je promijenjen, bilo izravno ili neizravno.
• U situacijama iz stavka 1. ovoga članka, Den Braven može, bez daljnje odgode, bez sudske intervencije, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade štete i bez obzira na ostala ugovorna i zakonska prava:
• obustaviti obavljanje svojih obveza prema Kupcu dok dotični kupac ne izvrši sve svoje obveze prema Den Bravenu;
• raskinuti ugovor s trenutnim učinkom, u cijelosti ili djelomično;
• zatražiti potpunu i trenutnu isplatu bilo kojeg iznosa koji kupac duguje Den Bravenu, uključujući bilo koji iznos koji još nije dospio;
• zatražiti adekvatno sredstvo sigurnosti za pravovremeno izvršavanje obveza plaćanja kupca prije izvršenja ugovora (ili nastavka izvršenja ugovora);
• povrat bilo kakvih proizvoda i usluga koji su isporučeni, a nisu još plaćeni, u cijelosti ili djelomično, bez ikakvih prava Kupca, bez ikakve daljnje odgovornosti ili obveze isporuke (ili ponovne isporuke) proizvoda i usluga kupcu.
• Kupac će nadalje poduzeti sve ostale mjere i izvršiti sve potrebne radnje kako bi se omogućilo Den Bravenu da ostvari prava iz ugovora i Općih uvjeta.
• Izuzevši slučajeve navedene u ovom članku, ugovor završava nakon izvršenja obveza ili u bilo kojem trenutku u vremenu što izričito propisuju ugovorne strane.
• PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
• Kupac potvrđuje da je Den Braven isključivi vlasnik svih intelektualnih prava (uključujući svih zahtjeva na takva prava, uključujući i sva buduća intelektualna prava) dodijeljena i i koja se odnose na sve proizvode, usluge, dizajn (izrađeni prema uputama kupca), postupke, prezentacije, mišljenja, nacrte, tiskani materijal, fotografije, datoteke, web stranice, brošure i kataloge Den Bravena. To uključuje, ali nije ograničeno na sva autorska prava, prava na patente, prava robne marke i trgovački nazivi koji se koriste i / ili nastaju tijekom trajanja ugovora.
• Ako treća strana krši pravo intelektualnog vlasništva Den Bravena, kupac će pravovremeno obavijestiti Den Braven telefonom i pismenim putem. Na prvi zahtjev Den Bravena, Kupac će dostaviti Den Bravenu svu dokumentaciju i informacije o pravima intelektualnog vlasništva i pružati
• POGREŠKA KUPCA
• Smatra se da kupac ne ispunjava zakonske obveze i ne vrši plaćanje (preostalog) dugovanja prema Den Bravenu što će biti dospjelo na zahtjev ako je:
• Kupac podnio zahtjev za vlastitom insolventnosti ili moratorijem, te ako je proglašen nesolventnim ili je odobrena odgoda plaćanja;
• Pljenidba je nametnuta materijalnom dijelu kapitala kupca i pljenidba nije otklonjena u roku od (14) četrnaest dana nakon što je nametnuta;
• Kupac ne izvršava bilo koju od svojih obveza iz ugovora i / ili Općih uvjeta;
• Kupac ne izvršava plaćanje fakture Den Bravena u ugovorenom roku, u cijelosti ili djelomično;
• Kupac je zatvoren, likvidiran, prekida poslovanje ili prodaje posao, bilo izravno ili neizravno i bilo u cijelosti ili djelomično;
• Nadzor poslovanja kupca (ili dijela poslovanja) je promijenjen, bilo izravno ili neizravno.
• U situacijama iz stavka 1. ovoga članka, Den Braven može, bez daljnje odgode, bez sudske intervencije, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade štete i bez obzira na ostala ugovorna i zakonska prava:
• obustaviti obavljanje svojih obveza prema Kupcu dok dotični kupac ne izvrši sve svoje obveze prema Den Bravenu;
• raskinuti ugovor s trenutnim učinkom, u cijelosti ili djelomično;
• zatražiti potpunu i trenutnu isplatu bilo kojeg iznosa koji kupac duguje Den Bravenu, uključujući bilo koji iznos koji još nije dospio;
• zatražiti adekvatno sredstvo sigurnosti za pravovremeno izvršavanje obveza plaćanja kupca prije izvršenja ugovora (ili nastavka izvršenja ugovora);
• povrat bilo kakvih proizvoda i usluga koji su isporučeni, a nisu još plaćeni, u cijelosti ili djelomično, bez ikakvih prava Kupca, bez ikakve daljnje odgovornosti ili obveze isporuke (ili ponovne isporuke) proizvoda i usluga kupcu.
• Kupac će nadalje poduzeti sve ostale mjere i izvršiti sve potrebne radnje kako bi se omogućilo Den Bravenu da ostvari prava iz ugovora i Općih uvjeta.
• Izuzevši slučajeve navedene u ovom članku, ugovor završava nakon izvršenja obveza ili u bilo kojem trenutku u vremenu što izričito propisuju ugovorne strane.
• PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
• Kupac potvrđuje da je Den Braven isključivi vlasnik svih intelektualnih prava (uključujući svih zahtjeva na takva prava, uključujući i sva buduća intelektualna prava) dodijeljena i i koja se odnose na sve proizvode, usluge, dizajn (izrađeni prema uputama kupca), postupke, prezentacije, mišljenja, nacrte, tiskani materijal, fotografije, datoteke, web stranice, brošure i kataloge Den Bravena. To uključuje, ali nije ograničeno na sva autorska prava, prava na patente, prava robne marke i trgovački nazivi koji se koriste i / ili nastaju tijekom trajanja ugovora.
• Ako treća strana krši pravo intelektualnog vlasništva Den Bravena, kupac će pravovremeno obavijestiti Den Braven telefonom i pismenim putem. Na prvi zahtjev Den Bravena, Kupac će dostaviti Den Bravenu svu dokumentaciju i informacije o pravima intelektualnog vlasništva i pružati

• POVJERLJIVOST
• Sve informacije, bile materijalne ili nematerijalne, koje Den Braven pruža kupcu su strogo osobne i povjerljive. Ove informacije uključuju podatke koji se odnose na proizvode ili usluge, dobavljače, kupce, metode, tehničke informacije, izume, proizvode, poslovne informacije, i sadržavaju formule i tehničke nacrte za proizvode i proizvodne procese, značajke, postupke, poslovne tajne, patente, izume, otkrića, znanje i umijeće i pravo intelektualnog vlasništva
• Kupac ne smije otkriti javnosti ili na drugi način koristiti informacije koje pruža Den Braven na bilo koji način bez pristanka Den Bravena i mora vratiti sve informacije i podatake Den Bravenu i odmah uništiti sve kopije tih dokumenata na prvi zahtjev Den Bravena. Trajanje obveze povjerljivosti je neograničeno.
• Kupac mora poduzeti sve potrebne mjere i mjere opreza kako bi se spriječilo otkrivanje informacija trećoj strane koje je primio od Den Bravena i kupac će nametnuti obvezu povjerljivosti svome osoblju i uključenim trećim stranama. Svako kršenje odredbi ovoga članka od strane pridruženog poduzeća, uprave ili osoblja kupca će se smatrati kršenjem klauzule ili zabranom kupca.
• Ograničenja korištenja i otkrivanja informacija koje pruža Den Braven ne primjenjuju se na informacije za koje kupac može dokazati: (a) da je javno poznata prilikom objave; (b) da mora biti pružena kao rezultat zakonske obveze ili sudske presude koja je postala pravomoćna.
• RAZNO
• Ako je odredba u Općim uvjetima ili u Ugovoru ništavna ili nevažeća, sve ostale odredbe Općih uvjeta i ugovora ostati će na snazi. Strane će zamijeniti ništavnu i / ili neprimjenjivu odredbu s novom koja je približno jednaka sadržaju prvotne odredbe.
• Den Braven može promijeniti Opće uvjete poslovanja. Smatrat će se da je kupac prihvatio sve izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja ako nije podnio prigovor u pisanom obliku u roku od (5) radnih dana od obavijesti o izmjenama i dopunama Den Bravena.
• Den Braven može angažirati treće strane u izvršenju ugovora. Također može prenijeti prava i obveze iz ugovora na treće strane.
• MJERODAVNO ZAKONODAVSTVO I NADLEŽNI SUD
• Opći uvjeti, sve ponude, navodi i ugovori između kupca i Den Bravena su u nadležnosti zakonodavstva Republike Hrvatske.
• Bilo koji i svi sporovi koji proizlaze iz ili su u vezi s Općim uvjetima, ponudom, navodima i / ili ugovorom između kupca i Den Bravena će podnijeti nadležnom sudu u Republici Hrvatskoj.