Kit silikonowy Silikon Fire oraz piany poliuretanowe PurFoam Fire i GunFoam Fire firmy Den Braven posiadają zaktualizowaną Aprobatę Techniczna wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Wspomniane produktu znajdą więc szczególne zastosowanie przy budowie i remoncie obiektów wymagających zabezpieczenia przeciwpożarowego. Elementy przeciwpożarowe służą usprawnieniu przeprowadzenia skutecznej ewakuacji osób z poszczególnych kondygnacji i części obiektu budowlanego. Z racji tego w budynkach użyteczności publicznej i zabudowach mieszkaniowych podzielonych na strefy pożarowe takie materiały są jednym z najlepszych rozwiązań. Na sprawną ewakuację ludzi składa się nie tylko praca ekip ratunkowych, ale także sprzyjające warunki techniczne. Dlatego szczególnie istotnym jest zadbanie o to, by ściany przeciwpożarowe i stolarka otworowa stanowiły trwałą osłonę i przez jak najdłuższy czas blokowały rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Ogniochronność potwierdzona badaniami

Gun Foam Fire

Odporność ogniowa klasyfikowana jest ze względu na nośność, szczelność i izolacyjność ogniową. W Polsce wyróżnia się następujące klasy odporności ogniowej: EI 15, EI 30, EI 60, EI 120, EI 240, gdzie liczby oznaczają czas w minutach, przed upływem którego powinna nastąpić ewakuacja. Szczelność ogniowa wyrażona jest symbolem E, natomiast I odnosi się do izolacyjności termicznej. Wymagana klasa oznacza, że dana przegroda przez określony czas musi nie tylko zapobiegać przedostaniu się ognia, ale też chronić przed nadmiernym przegrzaniem. Dodatkowo przez ustalony czas średnia wszystkich punktów, na których dokonuje się pomiaru nie powinna przekraczać 140 st. C, a temperatura nie może być wyższa niż 180 st. C. Wszystkie stosowane materiały budowlane muszą charakteryzować się określonymi właściwościami, które potwierdzone są przez badania i odpowiednie dokumenty szczególnie w przypadku obiektów, na których przepisy wymagają ochrony przeciwpożarowej.

Grupa produktów ognioochronnych firmy Den Braven ponownie została poddana badaniom przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, dzięki czemu pod koniec grudnia 2016 r. wydana została znowelizowana Aprobata Techniczna. Badania dotyczyły kitu silikonowego Silikon Fire (Pyropol) oraz jednoskładnikowych pian poliuretanowych PurFoam Fire i GunFoam Fire. Wszystkie te produkty przeszły testy pomyślnie i spełniły restrykcyjne wymagania zmienionej Aprobaty Technicznej.

Nowe zastosowanie - montaż drzwi

PurFoam Fire

Produkty Den Braven objęte nową Aprobatą Techniczną ITB 7849/2016 służą do ognioochronnego wzmacniania pionowych, prostych złączy liniowych o równoległych powierzchniach, zlokalizowanych pomiędzy dwoma sąsiadującymi elementami w pionowych przegrodach budowlanych. Nowością jest natomiast fakt, że piana GunFoam Fire może być również stosowana do wypełniania szczelin pomiędzy ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi drewnianych o klasie odporności ogniowej EI2 30 i/lub EI1 30. Klasyfikacja stolarki otworowej musi przewidywać możliwość zastosowania piany poliuretanowej, a montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi AT. Szczelina pomiędzy ościeżami a ościeżnicą powinna mieć szerokość maks. 10 mm. Od zewnątrz należy ją pokryć tynkiem gipsowym (gr. min. 9 mm) lub kitem silikonowym Silikon Fire (gr. min. 15 mm).

W przypadku, gdy nie jest wymagana odporność ogniowa, piany GunFoam Fire oraz PurFoam Fire mogą być stosowane do wypełniania przestrzeni pomiędzy ościeżnicami i ościeżami drzwi oraz okien drewnianych, stalowych i z PVC. Pamiętać jednak należy, że nie zastępują mocowania mechanicznego.

Właściwości ognioochronne produktów Silikon Fire, GunFoam Fire oraz PurFoam Fire firmy Den Braven potwierdza nie tylko Aprobata Techniczna ITB, ale także Certyfikat zgodności oraz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych. Są one gwarancją tego, że silikon i piany mogą być bezpiecznie używane w opisanych wyżej zastosowaniach.