'Veilig vluchten' is het thema van de Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) studiedag 2018 en wordt gehouden op 22 november 2018 te Nieuwegein. Met drie lezingen en vijf workshops, gegeven door de experts vanuit de BBN productwerkgroepen, leert u meer over het waarom, hoe en wat van brandveilige gebouwen.

Lezing 1: Waarom het gebouw een cruciale rol heeft om veilig vluchten mogelijk te maken

Hoeveel tijd heb je nodig om te vluchten uit het gebouw? En hoeveel tijd is er beschikbaar mocht er brand uitbreken? Heeft u daar voor uw eigen situatie al eens over nagedacht? Wordt ontruiming regelmatig geoefend? Wat zijn de grondslagen voor de eisen uit bouwbesluit en hoe zou je hier vanuit een risico benadering tegenaan kijken?

Door: Maarten de Groot, Altavilla

Lezing 2: Vluchtveilig ontwerpen

Over het waarom en hoe van het ontwerpen van een gebouw waaruit je veilig kunt vluchten. Aan de hand van recente projecten van Mei architects licht Robert Platje toe waarom vluchtveiligheid in het ontwerpproces een belangrijke leidraad zou moeten zijn. Ook spreekt hij over de belangrijke initiërende rol die de ambitie en het kennisniveau van de gebouweigenaar hierbij speelt.

Door: Robert Platje, mei architects and planners

Lezing 3: Veilig vluchten; van ontwerp naar aantoonbare veiligheid

Het veilig vluchten concept wordt op aangeven van de eigenaar/gebruiker uitgewerkt door de architect en adviseurs. Dan zou je zeggen dat het aan de aannemer is om het te realiseren. Echter, veelal komt het bij het aantoonbaar brandveilig realiseren veel meer kijken dan je van een afstand zou denken. Zo is het van belang het ontvluchtingsconcept goed te begrijpen en wellicht nader onderzoek te (laten) doen naar onderdelen daarvan. Daarnaast dienen bijvoorbeeld materiaalkeuzes blijvend in lijn te zijn en recht te doen aan het ontvluchtingsconcept waarvoor gekozen is.

Door: Carolien Boot, Heijmans Utiliteit

Workshop 1: Vliesgevels, voetgangersdeuren en glas

“Veilig vluchten” begint bij de toegepaste materialen in de vluchtroutes en natuurlijk ook de toepassing / eigenschappen van de wanden en deuren die de vluchtroute omsluiten. Denk aan gebruiksvriendelijkheid, zelfsluitendheid en brandwering van de deuren/wanden. Tijdens de workshop wordt aandacht gegeven aan brandvoortplantingsklassen, brandwering E / EW / EI zodat u een veilige vluchtweg kan creëren. Daarnaast; Hoe controleer ik deze toegepaste materialen en bied het geheel een echte veilige vluchtroute.

Workshop 2: Brandwerende doorvoeringen & voegen

Het doel van brandcompartimentering is het voorkomen dat een brand zich ongehinderd door een gebouw kan verplaatsen. Door het op een juiste wijze afwerken van doorvoeringen, naden en voegen t.p.v. de brandscheiding zal worden voorkomen dat brandbare gassen, rook en vlammen doorgang vinden naar het aangrenzende compartiment. Hierdoor kan men veilig vluchten en heeft de brandweer voldoende tijd om de brand te bestrijden. In deze workshop wordt ingegaan op de verschillende type doorvoeringen en de hiervoor geschikte afdichtingsmethoden.

Workshop 3: Ervaar het effect van rook op oriëntatievermogen

Hoe is het om je te oriënteren in een ruimte vol rook? Hoe zou je hiermee moeten omgaan? Het komt allemaal aan de orde in de BBN Brandveilig Bouwen Nederland studiedag.

Workshop 4: Platen, blokken isolatiemateriaal en bescherming constructies

Wat zijn de risico’s van brandoverslag en branddoorslag via een geventileerde gevel? Wat zijn de minimale eisen en wat is wenselijk? Duidelijkheid is geboden op welke manieren branduitbreiding via de buitenschil kan worden voorkomen. Verder worden de risico’s en gevolgen voor vluchtende personen en het optreden van de brandweer beschouwd.

Workshop 5: Rook Warmte Afvoer

De workshop van de productwerkgroep RWA geeft inzicht en achtergrond informatie over de eisen, zoals die op dit moment zijn opgenomen in het bouwbesluit. Een van die eisen is de 30 meter vluchtweglengte. Gezien de huidige ontwikkelingen kan de vraag worden gesteld of dit wel of niet acceptabel is. Tegen deze achtergrond wordt de toegevoegde waarde van installatietechnische voorzieningen zoals een Rook- en WarmteAfvoerinstallaties en overdruk
installaties toegelicht. Belangrijk hierbij is het gewijzigde materiaalgebruik (anno 2018) en de toename van ontstekingsbronnen zoals opladers, accugedreven apparatuur, en zonnepanelen. D.m.v. vraag en antwoord wordt een actieve bijdrage van u als deelnemer verwacht.

Zwaluw FireProtect®

ZW FIRE PROTECT KOKERS+SCHUIM

Wilt u nu alvast meer weten over het op de juiste manier afwerken van doorvoeringen, naden en voegen? Ga dan naar onze speciale pagina waar u alle informatie kunt vinden over Zwaluw FireProtect® en download hier onder andere onze catalogus.

Zwaluw FireProtect® is een complete, volledig gecertificeerde en goedgekeurde range aan passieve brandwerende producten toegepast in dilatatie- en aansluitvoegen, openingen en doorvoeringen tussen brandcompartimenten.

Ga naar onze speciale pagina