Τα σφραγιστικά χρησιμοποιούνται σε δομικές και βιομηχανικές εφαρμογές κάτω από διαφορετικές συνθήκες και υποστρώματα. Μπορεί λοιπόν να εμφανιστεί αποχρωματισμός στους αρμούς μετά από λίγες μέρες ή εβδομάδες. Γενικά οι αρμοί θεωρούνται ως ένα σχετικά σταθερό, από απόψεως χρώματος, τμήμα. Η καλύτερη χρωματική σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί με ακετοξικά σφραγιστικά σιλικόνης και ακρυλικά σφραγιστικά. Τα ουδέτερα σφραγιστικά είναι πιο ευαίσθητα στο κιτρίνισμα, το οποίο πολλές φορές προκαλείται από επαφή με χημικές αναθυμιάσεις και υγρά.

Στην πράξη φαίνεται ότι εάν εμφανιστεί αποχρωματισμός σε ένα αρμό σφράγισης, αυτό οφείλεται συχνότερα σε τοπικές αιτίες, οι οποίες διευκρινίζονται παρακάτω:

Ο αποχρωματισμός προκαλείται:
· Λόγω του υλικού υποστρώματος.
· Λόγω επαφής με ορισμένα υγρά.
· Λόγω επαφής με αναθυμιάσεις.

Αποχρωματισμός λόγω του υλικού υποστρώματος
Ατή η περίπτωση αφορά τις επιφάνειες του υποστρώματος που περιέχουν συστατικά που μπορούν να μεταφερθούν μέσα στο σφραγιστικό υλικό και να προκαλέσουν τον αποχρωματισμό στην επιφάνεια του αρμού.

Τα υποστρώματα που είναι γνωστά για τη δημιουργία αποχρωματισμού είναι: Πίσσα, νεοπρένιο, E.P.D.M., προϊόντα που περιέχουν κερί και συγκολλητικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της κόλλας που περιέχουν τα προστατευτικά φιλμ που χρησιμοποιούνται κατά την μεταφορά για προστασία των πλαισίων αλουμινίου. Η απευθείας επαφή με αυτά τα υλικά πρέπει να αποφεύγεται χρησιμοποιώντας αποστάτες ή κορδόνια διακοπής.

Μια άλλη μορφή κιτρινίσματος μπορεί να εμφανιστεί εάν οι αρμοί σφράγισης καλύπτονται με ταινία μασκαρίσματος πριν την βαφή ταβανιών ή τοίχων. Τα συστατικά από το στρώμα της κόλλας μπορεί να μεταφερθούν στην επιφάνεια του σφραγιστικού και αυτό να οδηγήσει σε κιτρίνισμα του αρμού αφού αφαιρεθεί η ταινία.

Κιτρίνισμα λόγω επαφής με ορισμένα υγρά
Ορισμένα υγρά μπορούν να προκαλέσουν τον αποχρωματισμό του αρμού,ειδικά ότανπεριέχουνόξινα ή αλκαλικά στοιχεία. Τέτοια υγρά μπορεί να είναι διάφορακαθαριστικά ή ακόμα και το σαπουνόνερο που χρησιμοποιείται για την λείανση του σφραγιστικού κατά την εφαρμογή. Για αποφυγή του παραπάνω προβλήματος χρησιμοποιείτε πάντα DBfinisher (υγρό διαμόρφωσης σφραγιστικών υλικών) ή εναλλακτικά σαπουνόνερο με ουδέτερο PH.

Αποχρωματισμός λόγω επαφής με χημικές αναθυμιάσεις

Οι όξινοι και αλκαλικοί ατμοί (για παράδειγμα αναθυμιάσεις από κάποια απορρυπαντικά) μπορούν να οδηγήσουν στο κιτρίνισμα του σφραγιστικού υλικού.

Η εφαρμογή ακετοξικής σιλικόνης στην ίδια περιοχή μαζί με κάποιο ουδέτερο σφραγιστικό θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στον αποχρωματισμό του ουδέτερου σφραγιστικού.

Όταν το σφραγιστικό έρθει σε επαφή με καπνό τσιγάρου μπορεί επίσης να εμφανιστεί κιτρίνισμα.

Συνίσταται να λάβει κανείς υπόψη του τις προαναφερθείσες αιτίες, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της φάσης ωρίμανσης του σφραγιστικού να αποτραπεί η επαφή του με όξινες, αλκαλικές αναθυμιάσεις ή υγρά.

Εγγύηση
Η Den Braven εγγυάται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Η ευθύνη δεν θα ξεπεράσει σε καμία περίπτωση το ποσό που καθορίζεται στους όρους πώλησής μας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη η Den Braven για οποιουδήποτε είδους τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές.

Ευθύνη
Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αποτέλεσμα των δοκιμών και της εμπειρίας μας και είναι γενικής φύσεως. Ως εκ τούτου , δεν επιφέρουν ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης. Είναι ευθύνη του χρήστη να ελέγξει βάση δικών του δοκιμών εάν το προϊόν είναι κατάλληλο για την εφαρμογή.